Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

 

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych
 w 2015 r.

 

I.                     Rodzaj zadania:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

·          organizacja zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, imprez rekreacyjnych

·          zakup sprzętu sportowego

·          udział w zawodach, turniejach, rozgrywkach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

·          szkolenia młodzieży w zespołowych grach sportowych

·          utrzymanie boisk w stanie pozwalającym na prowadzenie rozgrywek (czystość trawy, koszenie, nawadnianie, nawożenie itp.)

 

2.       Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

·          Wspieranie przedsięwzięć artystycznych, imprez kulturalnych
i upowszechnianie kultury na terenie Gminy Łęka Opatowska

·          Wspieranie rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców gminy

·          Realizacja projektów mających na celu wspieranie różnorodnych form promocji gminy

 

 

II.                    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1.       Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

·          kwota w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosi 50 000,00 zł

·           w 2014 r.  wynosiła 45 000,00 zł

 

2.       Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

·          kwota w uchwale budżetowej na 2015 r. wynosi 10 000,00 zł

·          w 2014 r. wynosiła 0,00 zł

 

 

 

 

III.                  Zasady przyznawania dotacji:

 

·          Realizacja zadania odbywać się będzie w formie wspierania zadania publicznego

·          Rozpatrywane są wyłącznie oferty, które zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”

·          Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie, w takim wypadku podmiot jest zobowiązany do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania

·          Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym

·          Za wkład własny uważa się wkład finansowy, rzeczowy i osobowy

·          Podmioty uprawnione do składania ofert:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

IV.                 Termin i warunki realizacji zadania

 

1.       Termin realizacji zadań – od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r.

2.       Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest: dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana.

 

V.                   Termin składania ofert:

 

Oferty konkursowe na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania prosimy składać w kopercie z adnotacją: „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2015”  bądź „KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015”, do dnia 02.02.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska, osobiście lub pocztą tradycyjną.

 

VI.                 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Oferty w trybie konkursowym rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

1.       Kryteria formalne

 

·          Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert

·          Czy podmiot występujący o dotację jest podmiotem zarejestrowanym/ zaewidencjonowanym

·          Czy podmiot posiada własny rachunek bankowy

·          Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert  

·          Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty

·          Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

·          Czy do oferty są dołączone wymagane załączniki

 

2.       Kryteria merytoryczne

 

·          Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – od 1 do 3 pkt.

·          Rzetelność i racjonalność kosztorysu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 1 do 6 pkt.

·          Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie – od 1 do 6 pkt.

·          Udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego od 0-10% własnego wkładu finansowego – 1 pkt. , od 10,1% do 20% własnego wkładu finansowego – 2pkt., powyżej 20% własnego wkładu finansowego – 3 pkt.

·          Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków od 1 do 3 pkt.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

1.       Wydruk odpisu KRS lub aktualny odpis z rejestru (wyciąg z ewidencji)

2.       Statut lub inny akt regulujący status podmiotu zawierający aktualne dane

3.       Upoważnienie osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli osoby te nie są wskazane w dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta

 

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

 

Formularz oferty dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska www.leka-opatowska.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska w zakładce „ogłoszenia”. Wybór ofert na wykonanie zadania dokonany zostanie w ciągu 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                       /-/ Adam Kopis

 

 

 

 

 

Załączniki

wzór sprawozdania (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA_-wzór (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor_oferty (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Kaczmarzyk
Data utworzenia:2015-01-09 12:10:01
Wprowadził do systemu:Renata Kaczmarzyk
Data wprowadzenia:2015-01-12 12:10:18
Opublikował:Renata Kaczmarzyk
Data publikacji:2015-01-12 12:17:45
Ostatnia zmiana:2015-01-14 11:35:49
Ilość wyświetleń:535

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij