Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r.

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536r ze zm.)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych w 2014 r.

 

I.         Rodzaj zadania

1.        Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

·          organizacji zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, imprez rekreacyjnych

·          zakup sprzętu sportowego

·          udziału w zawodach, turniejach, rozgrywkach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

·          szkolenia młodzieży w zespołowych grach sportowych

·          utrzymanie boisk w stanie pozwalającym na prowadzenie rozgrywek (czystość trawy, koszenie, nawadnianie, nawożenie itp.)

 

 

II.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

·          Kwota w uchwale budżetowej na 2014r. wynosi 45 000,00zł

·          w 2013r wynosiła 0,00 zł

 

III.     Zasady przyznawania dotacji:

·          Realizacja zadania odbywać się będzie w formie wspierania zadania publicznego

·          Rozpatrywane są wyłącznie oferty, które zostały złożone w terminie określonym
w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”

·          Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie, w takim wypadku podmiot jest zobowiązany do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

·          Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną
w postępowaniu konkursowym

·          Za wkład własny uważa się wkład finansowy, rzeczowy i osobowy

·          Podmioty uprawnione do składania ofert

o         organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

o         podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV.     Termin i warunki realizacji zadania

1.       Termin realizacji zadań - od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2014r.

2.       Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest: dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana

V.       Termin składania ofert:

Oferty konkursowe na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania prosimy składać w kopercie z adnotacją: „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2014, do dnia 13.01.2014 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4,
63-645 Łęka Opatowska
, osobiście lub pocztą tradycyjną.

VI.     Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Oferty w trybie konkursowym rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. Kryteria formalne

·          Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert

·          Czy podmiot występujący o dotację jest podmiotem zarejestrowanym /zaewidencjonowanym

·          Czy podmiot posiada własny rachunek bankowy

·          Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert

·          Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty

·          Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji

·          Czy do oferty są dołączone wymagane załączniki

 

2. Kryteria merytoryczne

·          Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową - od 1do 3 pkt.

·          Rzetelność i racjonalność kosztorysu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 1 do 6 pkt

·          Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie – od 1 do 6 pkt

·          Udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego od 0-10% wkładu własnego finansowego – 1 pkt., od 10,1 % do 20 % wkładu własnego finansowego – 2 pkt., powyżej  20 % wkładu własnego finansowego - 3 pkt,

·          Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków od 1do 3 pkt.

 

Do oferty należy dołączyć:

1. wydruk odpisu KRS lub aktualny odpis z rejestru (wyciąg z ewidencji)

2. statut lub inny akt regulujący status podmiotu zawierający aktualne dane

3. upoważnienie osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli osoby te nie są wskazane w dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta

 

 

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołany zarządzeniem przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

Formularz oferty dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska www.leka-opatowska.pl w zakładce „współpraca z organizacjami pozarządowymi” lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska w zakładce „ogłoszenia”. Wybór ofert na wykonanie zadania dokonany zostanie w ciągu 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

Wójt Gminy

Witold Jankowski

 

Załączniki

treść ogłoszenia 1 (371.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
treść ogłoszenia 2 (373.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
treść ogłoszenia 3 (156.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
treść zarządzenia (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór sprawozdania (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA_-wzór (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor_oferty (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Nawrot
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Nawrot
Data wprowadzenia:2013-12-19 10:43:32
Opublikował:Katarzyna Nawrot
Data publikacji:2013-12-19 10:47:22
Ostatnia zmiana:2013-12-19 10:53:04
Ilość wyświetleń:534
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij