Nazwa procedury urzędowej:

Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 Symbol procedury: 6727

Wydział: Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717  ze zm.)

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVII/174/09 z dnia 30 września 2009r.

Opłaty:
Opłata skarbowa:

1) od wypisu:

    a) do 5 stron - 30zł

    b) powyżej 5 stron - 50zł

2) od wyrysu:

     a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełna lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu  

         A4 - 20zł

     b) nie więcej niż - 200zł

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie wypisu i wyrysu związanych ze sprawami budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z  2006 r. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

Termin odpowiedzi:  Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej,

ul. Akacjowa 4 pok. 108-109,

tel. 62 7814532

 

Tryb odwoławczy:

 Brak

 Uwagi:

Składający wniosek zobowiązany jest  załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Składający wniosek zobowiązany jest  załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wymagane dokumenty:

.       Złożenie wniosku o wydanie  wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wniosek do pobrania.