Nazwa procedury urzędowej:
Wydawanie zaświadczenia z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Symbol procedury:6727

Wydział:

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717  ze zm.)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęka Opatowska zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XXXVII/174/09 z dnia 30 września 2009r.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenia - 17,00zł

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia związanych ze sprawami budownictwa mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z  2006 r. Nr 225 poz.1635 ze zm.)

 Termin odpowiedzi:   Do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej,

ul. Akacjowa 4 pok. 108-109,

tel. 62 7814532

Tryb odwoławczy:     Brak

Uwagi:

Składający wniosek zobowiązany jest  załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 

Wymagane dokumenty:

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy . Wniosek do pobrania.