Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łęka Opatowska, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T. j. Dz. U. z 2012r. poz. 406) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łęka Opatowska :

I.              Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łęka Opatowska prowadzi Sekretarz Gminy.

II.             Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1.     Rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej n a stronie organizatora.

2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1)     otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2)     wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej

3.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

4.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5.     Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

III.            Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej.

IV.            Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (T. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.)

V.             Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1330)

VI.            Opłatę należy uiścić na konto Gminy Łęka Opatowska: SBL Kępno, Oddział Łęka Opatowska  nr 69 8413 0000 0100 0101 2000 0102.

 

Załączniki

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY (193.1kB)    
Wniosek o wydanie poswiadczonego odpisu (17.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Gąszczak Małgorzata
Data utworzenia:2014-01-30 13:00:30
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2014-01-30 13:00:48
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2014-01-30 13:02:32
Ostatnia zmiana:2017-06-14 09:03:14
Ilość wyświetleń:1350