Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - powyżej 60 000 EURO na wykonanie robót budowlanych "stanu surowego zamkniętego" sali sportowej w Łęce Opatowskiej


Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 63 z dnia 26.03.2007,pozycja 18631

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - powyżej 60 000 EURO

 

 

wykonanie robót budowlanych "stanu surowego zamkniętego" sali sportowej w Łęce Opatowskiej

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, do kontaktów: Halina Drobina, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 062 7814520 lub 7814536, fax 062 7814521,

 e-mail: sekretariat@leka-opatowska.pl.

 

Adres internetowy:   www.leka-opatowska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  wykonanie robót budowlanych "stanu surowego zamkniętego" sali sportowej w Łęce Opatowskiej.

 

1.2) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: miejscowość Łęka Opatowska.

 

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

 

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych "stanu surowego zamkniętego" w miejscowości Łęce Opatowskiej.

Zamawiający informuje, że w IV kwartale 2006 roku zostały wykonane roboty budowlane "stanu zerowego" sali.

 

1.5) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

1.6) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.25, 45.26.12.10, 45.26.25.22, 45.42.10.00.

 

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro.

 

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 28.03.2008

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

 

Informacja na temat wadium: 15 000,00 zł.

 

2) Warunki udziału

 

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie całości zamówienia do   

     dnia 28 marca 2008 roku, przy przewidywalnych poniżej dwóch płatnościach:

    - w 2007 roku jedna faktura przejściowa (częściowa) w wysokości 350 000,00 PLN,

    - pozostała należność najpóźniej do końca kwietnia 2008 roku,

 

2)  posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia, polegające na udokumentowaniu  

     wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch zamówień o podobnym charakterze,    

     porównywalnej złożoności oraz wartości z zakresem zamówienia,

 

3)  udzielą pisemnej, co najmniej 3-letniej gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty stanowiące  

     przedmiot umowy.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów w oparciu o zasadę spełnia(1) bądź nie spełnia (0).

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia :  przetarg nieograniczony.

 

2) Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

 

3) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

3) Informacje administracyjne

 

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl.

 

Opłata: 80 Waluta PLN.   Płatne przelewem

 

3.2) Termin składania  ofert:  07.05.2007 godzina 14:00.

 

3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

 

3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:  07.05.2007, godzina 14:15, Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej,  63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, pok. nr 112.

 

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

 

     2) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 21.03.2007.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

UWAGA!!!

Część rysunków technicznych zapisanych jest w formacie AutoCada *.dwg (należy rozpakować archiwum zip). W przypadku problemów z otworzeniem tych plików prosimy skorzystać z bezpłatnej przeglądarki plików dwg dostępnej tutaj

 

SIWZ z załącznikami

·         Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

·         Wzór umowy

·         Załącznik Nr 1 - oferta

·         Załącznik Nr 2 – doświadczenie zawodowe

·         Załącznik Nr 3 - potencjał kadrowy

·         Załącznik Nr 4 – potencjał techniczny

·         Załącznik Nr 5 – oświadczenie wykonawcy

·         Pozwolenie na budowę

·         Przedmiary robót

Projekt budowlany

·         Opis techniczny

o        Rysunki projektów (*.dwg)

o        Podciągi i słupy (*.dwg)

o        Schody żelbetonowe  (*.dwg)

o        Przekroje (*.dwg)

o        Rzut parteru z poprawioną wysokością „stanu zerowego”

·         Projekt instalacyjno – sanitarny

Zdjęcia wykonanych robót budowlanych „stanu zerowego” sali sportowej

·         Foto1

·         Foto2

·         Foto3

·         Foto4

 
Pozostałe dokumenty

·         Odpowiedzi dotyczące zapytań do SIWZ z dnia 23.04.2007r.
 

Metadane

Źródło informacji:Halina Drobina
Data utworzenia:2007-03-27 10:51:23
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-03-27 12:49:46
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-03-27 12:52:39
Ostatnia zmiana:2007-09-13 10:46:41
Ilość wyświetleń:2076

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij