Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- powyżej 60 000 EURO „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 45 z dnia 28.02.2007, pozycja 14724

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- powyżej 60 000 EURO

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, do kontaktów: Halina Drobina, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, woj. wielkopolskie, tel. 062 7814520, fax 062 7814521,  email: sekretariat@leka-opatowska.pl.

Adres internetowy:  www.leka-opatowska.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

 Oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów”

1.2) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: miejscowość Opatów.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów, która obejmuje:

 

- budowę 30 kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy DN 200 -

- budowę 6 kolektorów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy Dn 160 - 408 m.b.

- budowę tzw. przykanalików zakończonych na posesji studzienką kanalizacyjną w ilości 309 szt.       

   i łącznej długości 2602 mb.

- budowę kompletnych pompowni sieciowych - 7 szt. wraz z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej WLZ

- budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE-HD o średnicach od 63 mm do 160 mm - 4275 m.b.

- budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej o długości 971 m.b. i szerokości 2,5 - 3 m.b.

 

1.5) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez   zamawiającego:  Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

1.6) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.23.13.00, 45.23.24.10, 45.23.24.23, 45.23.32.22.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: wymagany;  data zakończenia: 15.11.2008 rok.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 65 000,00 zł.

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie całości zamówienia do dnia    

   15 listopada 2008 roku, przy przewidywalnych czterech płatnościach:

   - w 2007 roku jedna faktura przejściowa (częściowa),

   - w 2008 roku 3 faktury (dwie przejściowe + jedna końcowa),

 

2) posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia, polegające na udokumentowaniu   

    wykonania w generalnym wykonawstwie przynajmniej dwóch inwestycji o wartości (każda) nie mniejszej   

    niż 3 mln PLN, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej z przynajmniej trzema przepompowniami   

    sieciowymi oraz przyłączami,

 

3) udzielą pisemnej, co najmniej 3-letniej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot   

    umowy co znaczy, że zamontowany sprzęt i urządzenia techniczne muszą również posiadać co najmniej 3- letnią gwarancję jakości.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów w oparciu o zasadę spełnia(1) bądź nie spełnia (0).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert : najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia .Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.leka-opatowska.pl.

Opłata: 230 Waluta PLN, płatne przelewem lub gotówką

3.2) Termin składania  ofert: 12.04.2007 godzina 14:00.

3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.04.2007, godzina 14:15, Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, pok. nr 112.

SEKCJA V: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

V.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

    2) Informacje dodatkowe: Gmina będzie czynić starania o dofinansowanie niniejszego projektu ze środków Unii   

    Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

SIWZ z załącznikami i przedmiarem robót

·         Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

·         Załączniki do SIWZ

·         Wzór oferty

·         Wzór umowy

·         Harmonogram płatności

·         Mapa z zaznaczonymi etapami robót

·         Przedmiary robót

·         Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany dotyczący pozwolenia na budowę Nr 55/06 wydanego przez Starostę Kępińskiego

·         Pozwolenie na budowę Nr 55/06 wydane przez Starostę Kępińskiego

·         Projekt budowlany branża technologiczno – instalacyjna

o        Projekt budowlany

o        Załączniki – kopie dokumentów formalno – prawnych

o        Część graficzna projektu

·         Dokumentacja badań geotechnicznych

·         Projekt wykonawczy branży technologiczno – instalacyjnej

Projekt budowlany dotyczący pozwolenia na budowę Nr 19/06 wydanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki

·         Pozwolenie na budowę Nr 19/06 wydane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki

·         Projekt budowlany na wytworzenie ciągu pieszo – rowerowego

·         Projekt budowlany branża technologiczno - instalacyjna

Pozostałe dokumenty

·         Odpowiedzi dotyczące zapytań do SIWZ z dnia 08.03.2007r.

·         Odpowiedzi dotyczące zapytań do SIWZ z dnia 20.03.2007r.

·         Odpowiedzi dotyczące zapytań do SIWZ z dnia 26.03.2007r.

·         Odpowiedzi dotyczące zapytań do SIWZ z dnia 28.03.2007r.

·         Odpowiedzi dotyczące zapytań do SIWZ z dnia 06.04.2007r.

Metadane

Źródło informacji:Halina Drobina
Data utworzenia:2007-03-28 10:51:59
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-02-28 13:54:41
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-02-28 13:55:11
Ostatnia zmiana:2007-09-13 10:47:26
Ilość wyświetleń:1990
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij