Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych.

Symbol:


Wydział:
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 157)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)

- Uchwała Nr XXX/133/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

- przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego


Opłaty:
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wpis do rejestru podlega opłaci, która stanowi dochód własny gminy. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata jest jednorazowa.

Wysokość opłaty została uregulowana Uchwałą Nr XXX/133/2016 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z niniejszą uchwałą wysokość opłaty wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłatę należy dokonać przelewem na konto Gminy Łęka Opatowska
nr 69 8413 0000 0100 0101 2000 0102

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.


Termin odpowiedzi:
Wójt Gminy dokonuje wpisu, bądź odmawia wpisu do rejestru.

Odmowa wpisu do rejestru następuje, w przypadku gdy:
1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wpis lub odmowa wpisu do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru lub decyzja o odmowie wpisu do rejestru wydawane jest osobiście wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, w Referacie Organizacyjnym (pok. 102) lub dostarczane jest wnioskodawcy drogą pocztową.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Organizacyjny
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska
pok. 102
tel. 62 78 14 520


Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Łęka Opatowska.

Uwagi:
Wójt Gminy Łęka Opatowska dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:

1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,
2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
3. oświadczenia o spełnieniu warunków lokalowych,
4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
6. w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL,
7. informację o liczbie miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru. W celu sprawdzenia zgodności ww. danych Wójt może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Wójt Gminy wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do podmiotu.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy Łęka Opatowska o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Wójt Gminy Łęka Opatowska dokonuje wykreślenia z rejestru w przypadku:

1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie,
2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.


Dokumenty

Załączniki

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dzieciecych (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dzieciecych (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Gąszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Gąszczak
Data wprowadzenia:2016-12-08 10:27:37
Opublikował:Małgorzata Gąszczak
Data publikacji:2016-12-08 10:40:55
Ostatnia zmiana:2016-12-08 10:42:15
Ilość wyświetleń:267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij