Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

I rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieniu nr 4 m. 5

I rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieniu  nr 4 m. 5

 WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

zaprasza do udziału w I rokowaniach na sprzedaż jednoizbowego lokalu mieszkalnego nr 5

o pow. użytkowej 16,80 m2, piwnicy o pow. 9,70 m2  oraz przynależnego pomieszczenia  gospodarczego o pow. 9,20 m2  wraz  z udziałem wynoszącym 789/10000 w częściach wspólnych i prawie własności gruntu. Lokal wyposażony jest w instalację wodną i elektryczną. Lokal położony jest w parterowym budynku wielorodzinnym w miejscowości Trzebień 4 na działce nr 413 obręb geodezyjny  Trzebień o powierzchni 0,2000 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00040785/0. Lokal nie posiada sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Łęka Opatowska, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęka Opatowska nieruchomość posiada przeznaczenie - jednostka bilansowa 3MN8 – tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszącej jej usług. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie ustala się.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 5.000,00 zł; w tym cena lokalu: 3.300,00 zł., cena udziału w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej: 1.700,00 zł.
Ww. lokal mieszkalny zostanie udostępniony do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu  z Urzędem Gminy Łęka Opatowska – Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,  w referacie można również zapoznać się z dokumentacją sprawy ul. Akacjowa 4, I piętro, pok. 111-112, tel. 62 78145 32.
Na 08.08.2014r. i 30.10.2014r.wyznaczono terminy I i II przetargu, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Minimalna cena sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 5.000, 00 zł, /słownie złotych pięć tysięcy 00/100/.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż cena wywoławcza. Oferowana cena nabycia może być płatna jednorazowo lub w ratach.

Przy cenie płatnej jednorazowo zapłata następuje nie później niż do dnia zawarcia umowy  w formie aktu notarialnego.

Przy cenie płatnej w ratach pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy   w formie aktu notarialnego. Kolejna rat płatna będzie wraz z oprocentowaniem w terminie ustalonym w rokowaniach, a następnie w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność w postaci niespłaconej ceny w ratach, podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

Przy zapłacie ceny w ratach dopuszcza się rozłożenie ceny na okres 2 lat, płatnej w ratach w następujący sposób:

- pierwsza rata w wysokości nie mniejszej niż 35% proponowanej ceny nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,

-  druga rata  w wysokości nie mniejszej niż 35% proponowanej ceny do 31 marca roku następnego po roku, w którym zawarto umowę,

-  trzecia rata w wysokości nie mniejszej niż 30% proponowanej ceny  do 30 września roku następnego po roku, w którym zawarto umowę.

W wyniku rokowań ustalenie nabywcy nastąpi w stosunku do oferenta, który zgłosi najkorzystniejszą ofertę w ustnej części rokowań.

Za najkorzystniejsza ofertę uważa się zawsze tę, w której proponowana cena jest najwyższa, z uwzględnieniem poniżej przedstawionych zasad,

W przypadku ofert nabycia na raty i z płatnością jednorazową, przy równych oferowanych cenach, za najkorzystniejszą ofertę, uznaje się tę, która zakłada cenę płatną jednorazowo.

Oferowana cena nabycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł. Zaliczkę w pieniądzu należy wpłacić na konto: Gmina Łęka Opatowska  nr 42 8413 0000 0100 0101 2000 0103,  nie później niż do dnia 19 marca 2015 r.

Rokowania odbędą się w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska – sala widowiskowa,  ul. Akacjowa 4.
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy , pokój nr 102 w zamkniętych kopertach z dopiskiem rokowania - lokal mieszkalny-Trzebień  najpóźniej do 19 marca 2015r.

ZGŁOSZENIE WINNO ZAWIERAĆ;

- imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba prawna lub inny podmiot:

- datę sporządzenia zgłoszenia:

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- zgłoszoną cenę i sposób jej zapłaty / jednorazowo czy w ratach.

 Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W ROKOWANIACH JEST:

- przedstawienie komisji ds. rokowań dowodu wpłacenia zaliczki,

- osobiste stawiennictwo w dniu rokowań z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- w przypadku małżonków,  którzy nabywać    będą nieruchomość do majątku wspólnego do rokowań   konieczna  jest  obecność  obojga   małżonków   lub  jednego  z   nich  ze  stosownym pełnomocnictwem / niekoniecznie w formie aktu notarialnego/ drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- w   przypadku   osób   prawnych   dodatkowo  dokumentami   określonymi   przepisami   prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w rokowaniach.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w drodze rokowań zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona do dnia 27 marca 2015 r. na wskazane przez nich konto.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustalona, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Łęka Opatowska może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z ważnych powodów.

Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA  O ROKOWANIACH:

Ogłoszenie o rokowaniach zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Łęka Opatowska   oraz opublikowane w opublikowano na stronach internetowych:  http://www.leka-opatowska.pl oraz http://www.lekaopatowska.bip.net.pl

Wójt Gminy Łęka Opatowska

/-/ Adam Kopis

Łęka Opatowska, 19  lutego 2015r.

Metadane

Źródło informacji:Kopis Adam
Data utworzenia:2015-02-19 08:09:35
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2015-02-19 08:09:48
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2015-02-19 08:10:55
Ostatnia zmiana:2015-02-19 08:11:14
Ilość wyświetleń:445
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij