Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 183405-2014, data zamieszczenia 27.08.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 600 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Forma kredytu - kredyt złotówkowy, 2.Termin uruchomienia kredytu - w transzach od 15 września 2014r. do 20 grudnia 2014r. 3.Okres kredytowania - 7 lat 4.Termin spłaty kredytu do 30 listopada 2020r. 5.Okres karencji - do 30 marca 2016r. 6.Spłata kredytu po upływie karencji w okresach kwartalnych od marca 2016r. do listopada 2020r.w następujących miesiącach i ratach: - rok 2016 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2017 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2018 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2019 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda - rok 2020 - marzec, maj, wrzesień, listopad - raty po 30.000,00 zł. każda 7.Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8.Wpływ środków na rachunek zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kępno oddział Łęka Opatowska oznacza wykorzystanie kredytu. 9.Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca. 10.Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 11.Kredyt będzie spłacony z dochodów własnych Gminy w latach spłaty kredytu. 12.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne liczone jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek, powiększone o marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty ( marża będzie stała w okresie kredytowania), za który będą naliczane odsetki. 13.Prowizja będzie płatna w dniu uruchomienia kredytu. 14.W przypadku pozyskania przez gminę dodatkowych środków, dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 15.W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału podstawowego odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 16.W przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego części postawionego do dyspozycji, bank nie pobierze dodatkowych prowizji. 17.Zamawiający, w przypadku pozyskania środków z innych źródeł , zastrzega sobie prawo zmniejszenia wnioskowanego kredytu, oraz terminu jego uruchomienia. 18.Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu odbywać się będzie bez dodatkowych opłat i prowizji. 19.Nie umieszczaniu w umowie zapisu o udzielaniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym. 20.Nie będą naliczane dodatkowe koszty z tytułu; a) prowizji przygotowawczej b) prowizji za sporządzanie aneksów, c) wydawania zaświadczeń o wysokości zaciągniętego kredytu i opinii o jego obsłudze 21.Projekt umowy przedstawi Wykonawca i musi on zawierać postanowienia zawarte w Rozdziale 2 pkt 2 ppkt 1- 20 SIWZ. 22.Transze kredytu będą uruchamiane na podstawie zawiadomień od zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj; posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizują usługi bankowe objęte przedmiotem zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U z 2012r. poz. 1376 ze zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo Bankowe.Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska pok. nr 102..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

SIWZ (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - oferta na kredyt (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 2- Oświadczenie art. 22 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 -Oświadczenie art. 24 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - grupa kapitałowa (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie za 2013r (14.2MB) Zapisz dokument  
Sprawozdania za I półrocze 2014r (600.9kB) Zapisz dokument  
Dane uzupełniające (34.3MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2014-08-27 12:42:18
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2014-08-27 12:42:33
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2014-08-27 13:30:35
Ostatnia zmiana:2014-08-27 13:30:48
Ilość wyświetleń:551
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij