Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raków o długości 627,0 mb szerokości 4,00m"

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Numer ogłoszenia: Biuletyn Zamówień Publicznych Nr  211968-2014 - 2014; data zamieszczenia: 25.06. 2014

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raków o długości 627,0 mb szerokości 4,00m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną na działkach nr 66 i 434 na odcinku 627,0 mb szerokości 4,00m. Zakres rzeczowy: wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem w 2 egz. inwentaryzacji podwykonawczej, wykonanie robót ziemnych na długości 627,00mb, wykonanie poszerzenia istniejącej podbudowy na długości 516,00mb drogi, ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 8cm na poszerzeniu i 15cm na pozostałym odcinku drogi wg PN-S-06102, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 15 cm na odcinku poszerzanym i 8cm na pozostałym odcinku drogi wg PN-S-06102, ułożenie nawierzchni jezdni o grubości 5cm z betonu asfaltowego AC11S, wykonanie wjazdów na posesje w technologii jak nawierzchnia jezdni ze skosami lub wyokrągleniami, regulację urządzeń podziemnych, odwodnienie jezdni zabezpieczyć poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych (wody opadowe z powierzchni jezdni spływać będą na pobocza) Stan istniejący i przewidywane zmiany. Teren objęty opracowaniem to część działek nr 434 i 66 będących pasem drogowym drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Na odcinku od km 0+000 do 0+516 droga posiada nawierzchnię utwardzoną kamieniem i destruktem na szerokości około 3,5-4,2m. Na pozostałym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową. Projektowany odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą gminną w Rakowie na istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej (3,0m przed słupem) a kończy się w km 0+627 na wysokości działki nr 391. Odcinek objęty przebudową to 627mb drogi. Projektuje się poszerzenie istniejącej podbudowy drogi na odcinku od 0+000 do 0+516 wraz z warstwą wyrównawczą z kamienia łamanego 0/31,5mm i nawierzchnią bitumiczną gr.5cm. Na odcinku od 0+516 do końca drogi projektuje się wykonanie koryta drogi, podbudowy gr. 23 cm z kamienia łamanego oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm wraz z wykonaniem zjazdów na działki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.21-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 42 8413 0000 0100 0101 2000 0103 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok. 116 lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentować należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych drogowych polegających między innymi na ułożeniu dywanika z mieszanki mineralno - bitumicznej na co najmniej dwóch drogach- każda o długości minimum 500 mb. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia wymogów dotyczących tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponować, w celu wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia wymogów dotyczących tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian i będą te zmiany dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany: 1. W przypadku zmiany terminu realizacji spowodowanego: a) siłą wyższą, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; d) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych - tj. gradobicia, silnych i długotrwałych opadów deszczu, mrozów, silnych wiatrów które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami). O zaistnieniu powyższych okoliczności Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. 2. W przypadku zmiany wynagrodzenia spowodowanego: a) zmianą obowiązującej stawki VAT: - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

SIWZ (184kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Dokumentacja projektowa (429.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 2 - SST (559.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 3 - PRZEDMIAR ROBÓT.kst (31.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oferta wykonawcy (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 5 - Oświadczenie art. 22 (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie art. 24 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie os. fiz (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Wykaz robót budowlanych (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Wykaz osób (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Grupa kapitałowa (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11- Wzór UMOWY (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 - Zdjęcia (1.9MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2014-06-25 09:44:31
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2014-06-25 09:44:32
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2014-06-25 10:10:24
Ostatnia zmiana:2014-06-25 10:52:08
Ilość wyświetleń:693
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij