Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ ORAZ ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ORAZ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Numer ogłoszenia: 122247 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ ORAZ ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ORAZ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy Łęka Opatowska w roku szkolnym 2013/2014 oraz w roku szkolnym 2014/2015. Wykaz uczniów na poszczególnych trasach podane są w SIWZ. Godziny w interwale czasowym przewozu od 7:00 do 8:30 Godziny w interwale czasowym odwozu od 12:30 do 15:40 Liczba uczniów dowożonych na poszczególnych trasach może ulec zmianie w okresie semestralnym i rocznym. I. Dowóz uczniów DŁUGOŚĆ TRASY OGÓŁEM: 120 km. 1.Pierwsza trasa dowozu uczniów: Opatów wsiada opiekun . Piaski - Łęka Opatowska - Szalonka - Opatów- Biadaszki - Trzebień - Łęka Opatowska - Opatów 1/ Piaski - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 53 uczniów, 2/ Łęka Opatowska - wysiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej w łącznej liczbie 39 uczniów, - przesiadają się uczniowie gimnazjum z II trasy autobusu ze Zmyślonej Słupskiej , Kuźnica Słupska , Lipie w łącznej liczbie 17 uczniów 3/ Szalonka - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w łącznej liczbie 12 uczniów. Do Opatowa jedzie 43 uczniów . 4/ Opatów - wysiadają wszyscy uczniowie. 5/ Biadaszki - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej Trzebień i gimnazjum w łącznej liczbie 35 uczniów, 6/ Trzebień -wysiadają uczniowie z szkoły podstawowej Trzebień w łącznej liczbie 26 uczniów , wsiadają uczniowie z Trzebienia do gimnazjum w łącznej liczbie 11 uczniów, 7) Łęka Opatowska - wsiadają gimnazjaliści z Łęki Opatowskiej w łącznej liczbie 25 Uczniów. Do Opatowa jedzie 45 uczniów. 8/ Opatów - wysiadają wszyscy uczniowie. 2.Druga trasa dowozu uczniów: Łęka Opatowska wsiada opiekun - Zmyślona Słupska- Kuźnica Słupska -Lipie- Łęka Opatowska- Raków- Marianka Siemieńska -Siemianice- Klasak- Opatów 1/ Zmyślona Słupska - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 20 uczniów, 2/ Kuźnica Słupska - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 22 uczniów , 3/ Lipie - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 14 uczniów. Do Łęki Opatowskiej jedzie 56 uczniów . 4/ Łęka Opatowska - wysiadają wszyscy uczniowie. Przesiadają się uczniowie gimnazjum do I trasy autobusu ze Zmyślonej Słupskiej , Kuźnicy Słupskiej , Lipia w łącznej liczbie 17 uczniów . 5/ Raków - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej Siemianice i gimnazjum łącznej liczbie uczniów 43, 6/Marianka Siemieńska - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej Siemianice i gimnazjum łącznej liczbie uczniów 9, 6/ Siemianice - wysiadają uczniowie szkoły podstawowej Siemianice w łącznej liczbie 35 uczniów, - wsiadają uczniowie gimnazjum w łącznej liczbie 24 uczniów 7/Klasak - wsiadają uczniowie gimnazjum łącznej liczbie uczniów 5. Do Opatowa jedzie 46 uczniów. 8/Opatów - wysiadają wszyscy uczniowie. 3. Trzecia trasa dowozu uczniów .(POWRÓT)) szkoła podstawowa Trzebień - ( wyjazd około godziny 12:40) - Biadaszki. gimnazjum Opatów(wyjazd ok. godz.14:45) - Trzebień- Biadaszki- Piaski. 4.Czwarta trasa dowozu uczniów.(POWRÓT) szkoła podstawowa Łęka Opatowska ( wyjazd ok.godz.12.30)- Piaski. szkoła podstawowa Łęka Opatowska ( wyjazd ok.godz.14:20) - Lipie - Kuźnica Słupska-Zmyślona Słupska -Piaski. gimnazjum Opatów (wyjazd ok. godz.14:45) - Szalonka- Łęka Opatowska - Lipie - Kuźnica Słupska -Zmyślona Słupska. Opiekuna dowozu uczniów zapewnia Zamawiający II .ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYC H: 1. Wykaz uczniów odjeżdżających z miejscowości : Opatów koło (Gimnazjum) Lp. Odjazd uczniów z miejscowości: Do miejscowości: Ilość uczniów Godzina odjazdu Uczniów (około) Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia Ogółem kwota brutto 1. Opatów Klasak 5 14:45 2. Opatów Siemianice 25 14:45 3. Opatów Marianka Siemieńska 1 14:45 4. Opatów Raków 18 14:45 SUMA OGÓŁEM BRUTTO = 2.Wykaz uczniów odjeżdżających z miejscowości : Siemianice Lp. Odjazd uczniów z miejscowości: Do miejscowości: Ilość uczniów Godzina odjazdu Uczniów (około) Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia Ogółem kwota brutto 1. Siemianice Marianka Siemieńska 11 13:00 14:00 14:50 2. Siemianice Raków 39 13:00 14:00 14:50 SUMA OGÓŁEM BRUTTO = 3.Wykaz uczniów z miejscowości Łęka Opatowska Lp. Przyjazd i Odjazd uczniów z miejscowości: Do miejscowości: Ilość uczniów Godzina odjazdu uczniów Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia Ogółem kwota brutto 1. Raków Łęka Opatowska 3 7:00 2. Łęka Opatowska Raków 3 13:50 SUMA OGÓŁEM BRUTTO = OGÓŁEM KWOTA BRUTTO ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH Słownie:.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • nie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualną licencję na wykonywanie krajowego rejestru transportu drogowego osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 , poz. 1371 z późn. zm.), b) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 , poz.759 z późn. zm.) , c) aktualną informację Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności musi spełniać następujące warunki(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonać w latach 2010,2011,2012 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech usług, których przedmiotem jest przewóz uczniów o łącznej wartości co najmniej 200 000 złotych netto. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku należy wypełnić dokument według wzoru stanowiącego załącznik nr 6. Do załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadać do wykonania zadania minimum 2 autokary o minimalnej liczbie miejsc siedzących 56 przystosowanych do przewozu uczniów plus 1 autokar zastępczy(tj: właściwie oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami).W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię dowodu rejestracyjnego oraz kopię aktualnego zaświadczenia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu(może być kserokopia dowodu rejestracyjnego z aktualnym wpisem badania technicznego),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zapewnić kierowców z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia pojazdów uprawnienia kategorii D , łącznie z badaniami psychologicznymi).W tym celu Wykonawcy zobowiązani są przedłużyć wykaz osób , które wykonywać będą zamówienie wraz z kopią prawa jazdy Kat.D , oraz kopię poświadczonego uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy załącznik nr 5,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia niniejszego warunku wykonawca(każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) musi złożyć ksero dowodu wpłaty potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia, b) do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) do oferty dołączyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) Oświadczenie , z art. 24 ust.1 ustawy P.z.p załącznik Nr 2 do niniejszej SIW. e) Oświadczenie , z art. 22 ust.1 ustawy P.z.p załącznik Nr 3 do niniejszej SIW) f)inne dokumenty; zgodnie z art.26 ust.2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 , albo informację o tym , że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 8

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Placówek Oświatowych Łęka Opatowska ul.Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska ul.Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: I. Dowóz uczniów DŁUGOŚĆ TRASY OGÓŁEM: 120 km..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Pierwsza trasa dowozu uczniów: Opatów wsiada opiekun . Piaski - Łęka Opatowska - Szalonka - Opatów- Biadaszki - Trzebień - Łęka Opatowska - Opatów 1/ Piaski - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 53 uczniów, 2/ Łęka Opatowska - wysiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej w łącznej liczbie 39 uczniów, - przesiadają się uczniowie gimnazjum z II trasy autobusu ze Zmyślonej Słupskiej , Kuźnica Słupska , Lipie w łącznej liczbie 17 uczniów 3/ Szalonka - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w łącznej liczbie 12 uczniów. Do Opatowa jedzie 43 uczniów . 4/ Opatów - wysiadają wszyscy uczniowie. 5/ Biadaszki - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej Trzebień i gimnazjum w łącznej liczbie 35 uczniów, 6/ Trzebień -wysiadają uczniowie z szkoły podstawowej Trzebień w łącznej liczbie 26 uczniów , wsiadają uczniowie z Trzebienia do gimnazjum w łącznej liczbie 11 uczniów, 7) Łęka Opatowska - wsiadają gimnazjaliści z Łęki Opatowskiej w łącznej liczbie 25 Uczniów. Do Opatowa jedzie 45 uczniów. 8/ Opatów - wysiadają wszyscy uczniowie. 2.Druga trasa dowozu uczniów: Łęka Opatowska wsiada opiekun - Zmyślona Słupska- Kuźnica Słupska -Lipie- Łęka Opatowska- Raków- Marianka Siemieńska -Siemianice- Klasak- Opatów 1/ Zmyślona Słupska - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 20 uczniów, 2/ Kuźnica Słupska - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 22 uczniów , 3/ Lipie - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i gimnazjum w łącznej liczbie 14 uczniów. Do Łęki Opatowskiej jedzie 56 uczniów . 4/ Łęka Opatowska - wysiadają wszyscy uczniowie. Przesiadają się uczniowie gimnazjum do I trasy autobusu ze Zmyślonej Słupskiej , Kuźnicy Słupskiej , Lipia w łącznej liczbie 17 uczniów . 5/ Raków - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej Siemianice i gimnazjum łącznej liczbie uczniów 43, 6/Marianka Siemieńska - wsiadają uczniowie szkoły podstawowej Siemianice i gimnazjum łącznej liczbie uczniów 9, 6/ Siemianice - wysiadają uczniowie szkoły podstawowej Siemianice w łącznej liczbie 35 uczniów, - wsiadają uczniowie gimnazjum w łącznej liczbie 24 uczniów 7/Klasak - wsiadają uczniowie gimnazjum łącznej liczbie uczniów 5. Do Opatowa jedzie 46 uczniów. 8/Opatów - wysiadają wszyscy uczniowie. 3. Trzecia trasa dowozu uczniów .(POWRÓT)) szkoła podstawowa Trzebień - ( wyjazd około godziny 12:40) - Biadaszki. gimnazjum Opatów(wyjazd ok. godz.14:45) - Trzebień- Biadaszki- Piaski. 4.Czwarta trasa dowozu uczniów.(POWRÓT) szkoła podstawowa Łęka Opatowska ( wyjazd ok.godz.12.30)- Piaski. szkoła podstawowa Łęka Opatowska ( wyjazd ok.godz.14:20) - Lipie - Kuźnica Słupska-Zmyślona Słupska -Piaski. gimnazjum Opatów (wyjazd ok. godz.14:45) - Szalonka- Łęka Opatowska - Lipie - Kuźnica Słupska -Zmyślona Słupska. Opiekuna dowozu uczniów zapewnia Zamawiający.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 20.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH:.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykaz uczniów odjeżdżających z miejscowości : Opatów koło (Gimnazjum) Lp. Odjazd uczniów z miejscowości: Do miejscowości: Ilość uczniów Godzina odjazdu Uczniów (około) Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia Ogółem kwota brutto 1. Opatów Klasak 5 14:45 2. Opatów Siemianice 25 14:45 3. Opatów Marianka Siemieńska 1 14:45 4. Opatów Raków 18 14:45 SUMA OGÓŁEM BRUTTO = 2.Wykaz uczniów odjeżdżających z miejscowości : Siemianice Lp. Odjazd uczniów z miejscowości: Do miejscowości: Ilość uczniów Godzina odjazdu Uczniów (około) Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia Ogółem kwota brutto 1. Siemianice Marianka Siemieńska 11 13:00 14:00 14:50 2. Siemianice Raków 39 13:00 14:00 14:50 SUMA OGÓŁEM BRUTTO = 3.Wykaz uczniów z miejscowości Łęka Opatowska Lp. Przyjazd i Odjazd uczniów z miejscowości: Do miejscowości: Ilość uczniów Godzina odjazdu uczniów Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia Ogółem kwota brutto 1. Raków Łęka Opatowska 3 7:00 2. Łęka Opatowska Raków 3 13:50 SUMA OGÓŁEM BRUTTO = OGÓŁEM KWOTA BRUTTO ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH Słownie:.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 20.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2013-06-24 13:01:55
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2013-06-24 13:02:09
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2013-06-24 13:04:20
Ostatnia zmiana:2013-06-25 08:22:45
Ilość wyświetleń:485

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij