Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Łęka Opatowska"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Numer ogłoszenia: 751272013r.  data zamieszczenia: 14.05.2013r.

Wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Łęka Opatowska

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Łęka Opatowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Łęka Opatowska zgodnie z załącznikiem nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ oraz transport na Składowisko Odpadów Komunalnych w Mianowicach jako instalacji zastępczej zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.
Charakterystyka gminy Łęka Opatowska
- powierzchnia Gminy Łęka Opatowska wynosi - 78 km2 - 7744ha,
- liczba mieszkańców - liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy wynosi 5 349 osób- stan na dzień 30.04.2013r.,
-gmina liczy 12 sołectw Biadaszki, Kuźnica Słupska, Lipie, Marianka Siemieńska, Opatów, Piaski, Raków, Siemianice, Szalonka, Trzebień, Zmyślona Słupska, Łęka Opatowska,
-liczba budynków jednorodzinnych - 1 242,
-liczba budynków wielorodzinnych - 6,
-liczba budynków zamieszkałych - 1248,
-liczba budynków niezamieszkałych - 75,
-liczba cmentarzy - 3,
-liczba obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola i biblioteki, Urząd Gminy, boiska sportowe, sale wiejskie, Sala Sportowa w Łęce Opatowskiej)- 26,
-miejsca publiczne gromadzenia odpadów (przystanki autobusowe, kosze uliczne)- w liczbie- 36,
-pojemność pojemników - 0,12m3, 0,24m3 1,1m3 2,2m3, 5 m3, 7 m3 oraz worki- 0,12 m3,
-liczba i rodzaj pojemników do segregowania odpadów - 22 pojemniki o pojemności 1,1 m3( sołectwa: Biadaszki, Lipie, Opatów, Piaski, Raków, Siemianice, Szalonka, Trzebień, Łęka Opatowska).

W trakcie trwania Zamówienia przewiduje się wzrost liczby nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do 1%.

Szczegółowy zakres świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łęka Opatowska określają:
- Uchwała Nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.- załącznik nr 11 do SIWZ
- Uchwała Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęka Opatowska. - załącznik nr 12 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  •  posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia. 13 września 1996r. (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
  • posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21 ze zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentować należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług obejmujących swym zakresem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych o wartości nie mniejszej niż 250 tyś zł w ciągu minimum 1 roku w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • udokumentować dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013r. poz.122);
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (180.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (145.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (187.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o wpisie lub złożeniu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych usług odbioru odpadów komunalnych (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy - art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Oświadczenie osoby fizycznej ( o likwidacji i upadłości) (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Projekt umowy (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik Nr 11 - Uchwała Nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad (870.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęka Opatowska.- Załącznik nr 12 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2013-05-14 11:59:51
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2013-05-14 11:59:54
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2013-05-14 12:15:20
Ostatnia zmiana:2013-05-20 15:42:43
Ilość wyświetleń:1172

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij