Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2012/2013"

Numer ogłoszenia:  348384 - 2012r.  data zamieszczenia: 14.09.2012r.

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2012/2013

Rodzaj zamówienia: usługi

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych i  wewnętrznych  w  Gminie Łęka Opatowska o łącznej długości 45 km (odśnieżanie, posypywanie, wywóz nadmiaru śniegu).

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie przez Wykonawcę  w  odpowiedniej ilości mieszanki piasku z  chlorkiem sodu.

 

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   90620000-9, 90630000-2       

 

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31 marca 2013 roku

 

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  udokumentować należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług obejmujących swym zakresem prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w minimum jednym sezonie zimowym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

 

Potencjał techniczny - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

udokumentować dysponowanie następującym sprzętem niezbędnym do wykonania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a)     dwa ciągniki lub samochody ciężarowe z pługiem przednim,

b)     jeden pług wirnikowy

c)     jedna piaskarka

d)     jedna przyczepa

e)     jedna koparko-ładowarka

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

• Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencji.

 

• Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

 

Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 

 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 10:00 miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska,

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (143.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do SIWZ (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do SIWZ (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonie 2012/2013 (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa poglądowa (670.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2012-09-14 13:31:33
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2012-09-14 13:31:52
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2012-09-14 13:36:59
Ostatnia zmiana:2012-09-14 13:38:49
Ilość wyświetleń:668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij