Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęka Opatowska o długości 460 mb i szerokości 4,0 mb - Gmina Łęka Opatowska

Numer ogłoszenia: 286920-2012; data zamieszczenia: 06.08.2012

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęka Opatowska o długości 460 mb i szerokości 4,0 mb - Gmina Łęka Opatowska.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęka Opatowska o długości 460 mb i szerokości 4,0 mb - Gmina Łęka Opatowska.

Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy:

1)     wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem w 2 egz. inwentaryzacji  powykonawczej,

  2) wykonanie koryta drogi na odcinku 460 mb oraz podbudowy z kamienia łamanego o grubości 23 cm (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 8 cm) - 1 932,00 m2,

  3) skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

  4) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości 5 cm i  powierzchni 1 840,00 m2.

5) ułożenie ścieku korytkowego 30x30x10 cm na odcinku 190 mb na ławie z betonu C12/15 z oporem, 

6) wykonanie poboczy z gruntu uzyskanego z ukopu,

7) regulacja pionowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej,

8) montaż studzienki ściekowej ulicznej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej rurą PCV O 200 mm

 

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.10.2012 r.

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 42 8413 0000 0100 0101 2000 0103. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Udokumentować należyte wykonanie ,w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych drogowych polegających między innymi na ułożeniu dywanika z mieszanki mineralno - bitumicznej na co najmniej jednej drodze o długości minimum 500 mb.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a

  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

   wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega   z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 r. godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (161kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 2 do SIWZ (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do SIWZ (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (862.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja technologiczno - przetargowa (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje techniczne (12.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu (230.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia do SIWZ (198.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2012-08-06 12:31:33
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2012-08-06 12:31:40
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2012-08-06 12:38:34
Ostatnia zmiana:2012-08-17 13:51:43
Ilość wyświetleń:643

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij