Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o II rokowaniach na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 z pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w gruncie położonego w Trzebieniu nr 4

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Łęka Opatowska

Nr 24/2012 z dnia 18 czerwca 2012r.

 

 

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

 

na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) § 3, § 6, § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu          i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, ze zm.), Uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska Nr IX/48/2011 z dnia 30 maja 2011r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

 

ogłasza II rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5  z pomieszczeniem gospodarczym

 i udziałem w gruncie położonego w Trzebieniu nr 4

 

Przedmiotem rokowań  jest sprzedaż jednoizbowego lokalu mieszkalnego nr  5 o pow. użytkowej 16,80 m2, piwnicy o pow. 9,70 m2  oraz przynależnego pomieszczenia  gospodarczego o pow. 9,20 m2  wraz  z udziałem wynoszącym 789/10000 w częściach wspólnych i prawie własności gruntu. Lokal wyposażony jest w instalację wodną i elektryczną.

Lokal położony jest w parterowym budynku wielorodzinnym w miejscowości Trzebień 4 na działce nr 413 obręb geodezyjny  Trzebień o powierzchni 0,2000 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą numer KZ1E/00040785/0. Lokal nie posiada sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Łęka Opatowska, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęka Opatowska nieruchomość posiada przeznaczenie - jednostka bilansowa 3MN8 – tereny

z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszącej jej usług.

Termin zagospodarowania nieruchomości – od  dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Pierwszy przetarg odbył się dn. 22 grudnia 2011r.; cena wywoławcza 13.000,00 zł i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbył się dn. 06 marca 2012r.; cena wywoławcza 9.000,00 zł i zakończył się wynikiem negatywnym.

Pierwsze rokowania odbyły się 15 czerwca 2012r.; cena wywoławcza 7.000,00 zł i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

II rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 30 lipca 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska w Łęce Opatowskiej, przy ul. Akacjowej nr 4, sala nr 112.

 

Cena wywoławcza : 4.900,00 zł  brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Zaliczka: 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które należy składać w zamkniętych kopertach

w Sekretariacie Urzędu Gminy Łęka Opatowska,  przy ul. Akacjowej nr 4, w terminie najpóźniej do dnia 25 lipca 2012 roku do godz. 1500.  Na kopercie winien być umieszczony napis „Rokowania - Trzebień nr 4 m. 5”.

 

 

 

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • własnoręczny podpis;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w wysokości 490,00 zł

wraz z nr konta, na które zwrócona zostanie zaliczka Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu  Gminy Łęka Opatowska, Bank Spółdzielczy w Kępnie o/Łęka Opatowska

nr 69 8413 0000 0100 0101 2000 0102 najpóźniej do dnia 25 lipca 2012 roku. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Łęka Opatowska.

Uczestnicy rokowań biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:

·         w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

·         w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona

w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą rokowań.

 

1. Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

2. Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony, jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia rokowań.

3. Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

4. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

5. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

6. Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

7. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Na podst. art. 43 ust. 10 ustawy istnieje możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opodatkowania dostawy podatkiem VAT, o ile w protokole przeprowadzonego przetargu osoba wyłoniona, jako Nabywca złoży oświadczenie, że jest zarejestrowana, jako podatnik VAT czynny, zadeklaruje, że wybiera opodatkowanie dostawy podatkiem VAT, a następnie najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy notarialnej złoży wraz z Gminą Łęka Opatowska właściwemu dla Nabywcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem VAT.

8. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Łęka Opatowska zastrzega sobie prawo swobodnej oceny propozycji uczestników rokowań, prawo unieważnienia rokowań oraz prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy oraz podania przyczyny.

Informacja na temat rokowań znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska  w pokoju nr 108-109 lub pod nr telefonu 62 78 145 32.

Wójt Gminy Łęka Opatowska

/-/ Witold Jankowski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2012-06-18 11:12:18
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2012-06-22 11:12:29
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2012-06-27 07:12:18
Ostatnia zmiana:2012-06-22 11:14:34
Ilość wyświetleń:516
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij