Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Siemianicach, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu

Wójt Gminy Łęka Opatowska

Ogłasza  konkurs na kandydatów na stanowisko;

dyrektora Zespołu Szkół w Siemianicach

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu

 

 

I.              Do konkursu może przystąpić osoba , spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436 z póź. zmianami).

1.     Stanowisko dyrektora   publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu , szkole lub placówce;

2)     ukończył studia wyższe lub  studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)     uzyskał:

a)     co najmniej  dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej

-     przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora , a w   

      przypadku,     o którym mowa w art. 36a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia                

              7 września 1991r. o systemie oświaty , jeżeli  nie  przeprowadzono konkursu 

              – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do  wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)     nie był karany  karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 , poz.674 z późn. zm.), a w  przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

8)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi ,o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z                            dnia  17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.z 2005r. Nr 14 , poz. 114 , z późn. zm.);

 

2.     Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola , publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem , która::

1)     posiada  obywatelstwo polskie , z tym że wymóg ten dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)     ukończyła studia magisterskie;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub  postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

6)      ukończył studia wyższe lub  studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

7)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do  wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

9)     nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia            17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych(Dz.U. z 2005r. Nr 14 , poz.114, z późn. zm.);

 

II.             Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wskazania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010r. Nr 60 , poz.373, z późn. zm.);

1)     uzasadnienie przystąpienia  do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola , publicznej szkoły,

2)     poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierającego w szczególności informację o :

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego , albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby   

   niebędącej nauczycielem,

4)   oryginałów  lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem

   kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy ,o którym   

   mowa w pkt. 3,

5)     oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)     zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)     oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ,

8)     oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w  art. 31 ust.1 pkt 4ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 ,  poz. 114 , z późn. zm.)

10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów(Dz.U. z 2007r. Nr 63 , poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11)  oryginału lub poświadczonej  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)  oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)  oświadczenia , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97 ,poz.674 z późn.zm.) lub art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. –Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm.)-w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

15)  oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie  danych osobowych(Dz.U. z 2002r. Nr 101 , poz.926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III.            Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ;

1.     „Konkurs  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Siemianicach”

2.     „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu”.

3.       Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2012r.  od godziny 7.30 do godziny 15.30,w sekretariacie Urzędu  Gminy lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 ,  63-645 Łęka Opatowska. Oferty , które wpłyną do Urzędy Gminy po wyznaczonym  terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

 

IV.            O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

           

 

Łęka Opatowska , dnia  20 marca 2012r.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2012-03-20 13:10:12
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2012-03-20 13:10:26
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2012-03-20 13:12:13
Ostatnia zmiana:2012-03-20 13:12:18
Ilość wyświetleń:882
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij