Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 363 położonej w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 363 położonej w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 363 położonej w obrębie geodezyjnym Opatów w gminie Łęka Opatowska, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 marca 2012 r. do 30 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej, przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska w godz. od 800 do 1500.

                 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęka Opatowska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu na adres mailowy: bgk2@leka-opatowska.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Łęka Opatowska na adres Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4,  63-645 Łęka Opatowska, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres mailowy:bgk2@leka-opatowska.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2012-02-23 07:54:51
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2012-02-22 07:55:04
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2012-02-23 07:54:51
Ostatnia zmiana:2012-02-22 08:00:03
Ilość wyświetleń:392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij