Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawa oleju opałowego w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych do kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej w ilości 27 000,00 litrów w każdym sezonie grzewczym"

Numer ogłoszenia: 326492 – 2011 data zamieszczenia: 10.10.2011r.

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

 

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa  oleju opałowego w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych do  kotłowni  zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej w ilości 27 000,00 litrów w każdym sezonie grzewczym.

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa  oleju opałowego w okresie dwóch kolejnych sezonów grzewczych do  kotłowni  zlokalizowanej w budynku szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej w ilości 27 000,00 litrów w każdym sezonie grzewczym.

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   09135100-5       

 

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: koniec kwietnia 2013 roku

 

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami).

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  udokumentować należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum dwóch dostaw oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 27 000,00 litrów w jednym sezonie grzewczym w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

 

Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 

 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2011 godzina 10:00 miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska,

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-10-10 12:42:56
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-10-10 12:43:10
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-10-10 12:46:58
Ostatnia zmiana:2011-10-10 12:47:12
Ilość wyświetleń:602
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij