Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Informacja Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie: naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

w sprawie: naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych

 

     Na podstawie art. 160 § 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska

 

I N F O R M U J E

 

O NABÓRZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W KĘPNIE – SĄDU PRACY

NA KADENCJĘ  2012-2015

 

Na kadencję 2012-2015 niezbędny jest wybór 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2011r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju  sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz.627). Wraz z wejściem w życie nowelizacji zmienią się zasady naboru ławników i tym samym wybory kandydatów na ławników odbędą się wg nowych zasad.

 

Według nowych zasad obowiązujących od 14 czerwca 2011r.:

 

I.      Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami) – ławnikiem może być wybrana osoba która:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończyła 30 lat;

4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczyła 70 lat;

6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ponadto zgodnie z art. 158 § 3 wyżej cytowanej ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

II.     Ławnikiem nie mogą być (art. 159 § 1 wyżej cytowanej ustawy):

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)   duchowni,

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)   radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

III.    Kandydatów na ławników zgłaszają mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe , organizacje pracodawców oraz inne organizacje inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie terenie gminy dokonującej wyboru.

 

IV.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się

1)     dokumenty, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

a)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

b)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

d)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

2)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, natomiast koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

§ 2. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

§ 4. (uchylony).

 

Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2011r.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Łęka Opatowska  po 30 czerwca 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Druki kart zgłoszenia kandydatów dostępne są na stronie  internetowej www.ms.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska www.bip.leka-opatowska.pl lub można odebrać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska pok. Nr 102.

 

 

Wszystkich zainteresowanych, celem uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Sekretarzem Gminy  od poniedziałku do piątku w godz.  730 -  1530 lub telefonicznie pod numerem 62 78 14 523.

 

UWAGA!

Do 13.06.2011r. można zgłaszać kandydatów według zasad dotychczas obowiązujących, jednak wraz z wejściem w życie (tj od 14.06.2011r.) nowelizacji zmieniającej zasady naboru oraz wyboru kandydatów na ławników, zgłoszeni kandydaci będą wezwani do uzupełnienia dokumentów.

 

 WÓJT GMINY

/-/ Witold Jankowski

 

Link do druków kart zgłoszenia kandydatów

 

Załączniki

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATA (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-06-09 08:34:11
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-06-09 08:34:27
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-06-09 08:35:52
Ostatnia zmiana:2011-06-10 08:54:46
Ilość wyświetleń:1078
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij