Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie trzeciego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

.
Numer ogłoszenia: 96222 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie trzeciego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu..

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzeciego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegającego na wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zamówienie obejmuje:

1) dokończenie wykonania instalacji elektrycznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania,sanitarnej, wentylacyjnej itd.

2) wykonanie robót budowlanych wykończeniowych m.in. takich jak:

     a) tynków wewnętrznych,

     b) drewnianej stolarki okienno - drzwiowej o wyglądzie, podziale, ozdobnikami jak na fotografiach oraz przewidzianymi (w proj. inst.) nawiewnikami,

     c) okładzin wewnętrznych (w tym obłożenie granitem schodów wewnętrznych oraz posadzki na korytarzu,

    d) podłóg i posadzek,

    e) wykonanie schodów zewnętrznych (przy wejściu głównym oraz wejściu od strony wschodniej wykonać poprzez obłożenie płytami granitowymi, płomieniowanymi i szczotkowanymi,

     f) wykonanie balustrad wewnętrznych i zewnętrznych - ocynkowane i malowane proszkowo,

     g) dostawa i montaż windy,

     h) robót malarskich, i) wykonanie drogi i chodników z kostki granitowej,

 

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.12.91-4.

 

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 21.11.2011.

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 47 1610 1188 0018 6977 2000 0003 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Udokumentować należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, których zakres obejmował budowę przynajmniej jednego kompletnego budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o wartości minimum 600 tys. zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia -opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Dysponować w celu wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w niżej wyszczególnionych specjalnościach:

      1) konstrukcyjno - budowlanej,

      2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

      3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska..

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja niniejszego etapu przebudowy przewidziana jest do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013.

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do SIWZ (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do SIWZ (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiary robot (18.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja_elektryczna (12MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja_sanitarna (1.7MB) Zapisz dokument  
Projekt_budowlano_wykonawczy (26.9MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-04-29 12:20:21
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-04-29 12:20:59
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-04-29 13:40:58
Ostatnia zmiana:2011-04-29 13:41:25
Ilość wyświetleń:1759
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij