Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej w gminie Łęka Opatowska"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 83721-2011 data zamieszczenia: 15.03.2011

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej w gminie Łęka Opatowska

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej w gminie Łęka Opatowska takich jak: gimnazjum, szkoła podstawowa, urząd gminy.

Zakres termomodernizacji obejmuje wykonanie między innymi takich robót jak:      

     1)   Budynek Gimnazjum w miejscowości Opatów:

          - docieplenie ścian zewnętrznych 12 cm styropianem (tynk silikatowy)

          - wymiana stolarki otworowej

          - docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wprowadzenie i rozprowadzenie w przestrzeni poddasza granulatu z wełny mineralnej oraz kontrola tego procesu przy użyciu urządzeń peryskopowych wraz z konserwacją pokrycia papowego,

          - wymiana parapetów,

          - wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich

          -  modernizacja instalacji c.o. (kocioł na eko-groszek o mocy 150 kW)

          - modernizacja instalacji elektrycznych w kotłowni.

           - obłożenie schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi wraz z instalacją balustrad ze stali nierdzewnej,

           - wykonanie ponad dachem nowych kominów,

           - wymiana  instalacji odgromowej

 

2)     Budynek szkoły podstawowej w miejscowości Siemianice:

           - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 14 cm (tynk silikatowy)

           - docieplenie stropodachu pełnego,

           - wymiana pozostałej części zewnętrznej stolarki otworowej,

           - wymiana parapetów

           - wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich

           -  modernizacja instalacji c.o. (kocioł na eko-groszek o mocy 50 kW)

           -  modernizacja instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i wodociągowych w  kotłowni,

           - wykonanie ponad dachem nowych kominów

           - wymiana  instalacji odgromowej

 

3)     Budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej:         

- docieplenie ścian zewnętrznych 14 cm styropianem (piwnic 12 cm + obłożenie płytkami klinkierowymi.) 

- wymiana pozostałej części stolarki okienno drzwiowej,

- ocieplenie stropodachu,

            - wymiana parapetów,

            - wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,

            -  modernizacja instalacji c.o. (kocioł na eko-groszek o mocy 50 kW),

            - wykonanie ponad dachem nowych kominów,

             - modernizacja instalacji elektrycznych w kotłowni,

            - remont głównych schodów zewnętrznych poprzez obłożenie płytami granitowymi, płomieniowanymi i szczotkowanymi,(w dok. proj. wyszczególniono płytki  kamionkowe typu gress), 

            - rozbiórka tarasu usytuowanego  na tylnej elewacji wraz z wykonaniem nowych schodów do budynku,

            - wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej,

            - wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym (podbitka oraz obudowa

              zadaszenia z szerokolistwowych paneli metalowych w kolorze aluminium),

            - zamontowanie na zewnątrz budynku  windy dla osób niepełnosprawnych (z szybami przezroczystymi) + roboty wewnątrz budynku związane z umożliwieniem komunikacji na wózkach  inwalidzkich,

            - wykonanie ponad dachem nowych kominów,

            - wymiana  instalacji odgromowej

 

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.11.10-0, 45.33.11.00-7,

 

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.08.2012 roku

 

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 47 1610 1188 0018 6977 2000 0003 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  udokumentować należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przynajmniej jednej roboty polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych metodą BSO (Bezspoinowym Systemem Ocieplania dawniej nazywaną metodą lekką-mokrą)  starych budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o wartości  nie mniejszej niż 600 tys. zł.

Uwaga: odniesienie do PKOB

1263 – budynki szkół i instytucji badawczych,

1220 – budynki biurowe

1261 – budynki szpitali i zakładów opieki medycznej

1211 – budynki hoteli

1261 – ogólnodostępne obiekty kulturalne

1130 – budynki zbiorowego zamieszkania

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

dysponować w celu wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w niżej wyszczególnionych specjalnościach:

• konstrukcyjno – budowlanej

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych

  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. 

 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymywanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

 

Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2011 godzina 10:00 miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska,

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III, działania 3.2 , schematu 2 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

·         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

·         Załącznik nr 1 do SIWZ

·         Załącznik nr 2 do SIWZ

·         Załącznik nr 3 do SIWZ

·         Załącznik nr 4 do SIWZ

·         Załącznik nr 5 do SIWZ

·         Załącznik nr 6 do SIWZ

·         Projekt umowy

·         Specyfikacje techniczne

·         Dokumentacje projektowe

·         Przedmiary robót

 

Załączniki

Odpowiedzi na pytania (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-03-15 12:29:52
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-03-15 12:30:52
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-03-15 12:32:54
Ostatnia zmiana:2011-03-23 11:46:42
Ilość wyświetleń:1858
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij