Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu na "Usługi edukacyjne, dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego POKL.09.01.02-30-285/10-00 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych, w latach 2010-2013 ...

Łęka Opatowska: Usługi edukacyjne, dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego POKL.09.01.02-30-285/10-00 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych, w latach 2010-2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie. w projekcie POKL.09.01.02-30-285/10-00

Numer ogłoszenia: 46133 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne, dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego POKL.09.01.02-30-285/10-00 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych, w latach 2010-2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie. w projekcie POKL.09.01.02-30-285/10-00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na każdą część osobno) - 25 części na: - Zadania nr 1 - Szkoła Podstawowa w Opatowie - 7 części nr 1, 2, 3,4,5,6,7, - Zadania nr 2 - Szkoła Podstawowa w Siemianicach - 7 części nr 8, 9, 10,11,12,13,14 - Zadania nr 3 - Szkoła Podstawowa im.J. Pawła II w Trzebieniu - 4 części nr 15, 16, 17,18 - Zadania nr 4 - w Szkoła Podstawowej w Łęce Opatowskiej - 7 części nr 19, 20, 21, 22,23,24,25 Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć w projekcie POKL.09.01.02-30-285/10-00 Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, w latach 2010-2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska woj. wielkopolskie. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w następujących szkołach i specjalnościach: Zadanie nr 1. - Szkoła Podstawowa w Opatowie część nr: 1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Aby polubić matematykę - 30 godzin w roku 2011 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 50 godzin w ciągu roku 2011 3. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- 60 godzin w roku 2011 4.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia teatralne -60 godzin w roku 2011 5.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia artystyczne - 30 godzin w roku 2011 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - sportowe - 30 godzin w roku 2011 7.Zajęcia z języka angielskiego - 30 godzin w roku 2011 Zadanie nr 2. - Szkoła Podstawowa w Siemianicach część nr: 8.Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - matematyka - 30 godzin w roku 2011 9. Gimnastyka korekcyjna- 60 godzin w roku 2011 10. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 60 godzin w roku 2011 11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - Kółko muzyczne - 30 godzin w roku 2011 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - Klub młodego turysty - 30 godzin w roku 2011 13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego - 30 godzin w roku 2011 14. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 32 godziny w roku 2011 Zadanie nr 3. - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu część nr: 15. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- 63 godziny w roku 2011 16. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 63 godziny w roku 2011 17. Kółko matematyczne - 63 godziny w roku 2011 18. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 64 godziny w roku 2011 Zadanie nr 4. - Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej część nr: 19. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 32 godziny w roku 2011 20. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 32 godziny w roku 2011 21. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 32 godzin w roku 2011 22. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - 32 godziny w roku 2011 23. Zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się w języku angielskim - 32 godziny w roku 2011 24. Zajęcia rekreacyjno - sportowe - 48 godzin w roku 2011 25. Zajęcia taneczno - wokalne rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych - 32 godziny w roku 2011..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.

 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena waga kryterium 100%- najniższa cena
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia , potwierdzone wykonaniem , jako nauczyciel posiadający kwalifikacje do danego rodzaju prowadzonych zajęć wymienione w przedmiocie zamówienia zadania części od 1 do 25 co najmniej rocznej usługi edukacyjnej w ostatnich 3 latach przed upływem składania ofert. Wykonawca musi podać rodzaj , zakres (wyszczególnić gdzie wykonywano usługi np. szkoły podstawowe/ gimnazjalne ) data i miejsce wykonania usług. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu , zostanie dokonana , na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże , że dysponuje: - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do danego rodzaju prowadzonych zajęć w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie gminy Łęka Opatowska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków , w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50 , poz.400) oraz korzystają z pełni praw publicznych. Wymagania stawiane przez Zamawiającego osobom by mogły być uznane za zdolne do wykonania zamówienia. Osoby muszą posiadać: 1. Przygotowanie pedagogiczne 2. Kwalifikacje do nauczania danego rodzaju zajęć w poszczególnych szkołach podstawowych w klasach I-III 3. Co najmniej roczny staż pracy nauczyciela 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia ten warunek , jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje osobą/ osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych , doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu , zostanie dokonana , na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniane Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym projektu Chcemy być razem, a nie obok, niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ oraz przypadkach losowych. Umowa może zostać przedłużona do końca 2011 roku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Placówek Oświatowych ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2011 godzina 08:45, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2010-2013 , Priorytet IX , Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Opatowie - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Aby polubić matematykę.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Aby polubić matematykę - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Opatowie - Zajęcia logopedyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 50 godzin w ciągu roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Opatowie -Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- 60 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Opatowie - zajęcia teatralne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia teatralne -60 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Opatowie - zajęcia artystyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia artystyczne - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Opatowie -Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - sportowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - sportowe - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Opatowie -Zajęcia z języka angielskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka angielskiego - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Siemianicach -Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - matematyka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - matematyka - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Siemianicach -Gimnastyka korekcyjna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna- 60 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Siemianicach - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 60 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Siemianicach - Kółko muzyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - Kółko muzyczne - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Siemianicach - Klub młodego turysty.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów - Klub młodego turysty - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Siemianicach - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego - 30 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Siemianicach -Zajęcia logopedyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 32 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- 63 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu - Gimnastyka korekcyjna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 63 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu - Kółko matematyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kółko matematyczne - 63 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu -Zajęcia logopedyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 64 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej - Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 32 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej - Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 32 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej - Zajęcia logopedyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 32 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - 32 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej - Zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się w języku angielskim - 32 godziny w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej -Zajęcia rekreacyjno - sportowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rekreacyjno - sportowe - 48 godzin w roku 2011.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej -Zajęcia taneczno - wokalne rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia taneczno - wokalne rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych - 32 godziny w roku 2011..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Łęka Opatowska 14.02.2011r.

Nr 3041/1/11                                                                                   

Strona internetowa

www.bip.leka-opatowska.pl

 

Dot: ogłoszenia  o przetargu  nieograniczonym na usługi edukacyjne, dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego „Chcemy być razem , a nie obok” POKL.09.01.02-30-285/10 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych ,  w latach 2010-2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska .

Pytanie Nr 1

1.     Czy jedna firma może złożyć kilka ofert na części 1- 25 .

     Odpowiedź:

     Tak

 

Pytanie 2

2.     Czy każda z ofert powinna być w osobnej kopercie opisanej zgodnie z treścią podaną w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak

 

Pytanie Nr 3

3.     Czy  jest możliwe , by  zadania realizowane były na terenie zaangażowanych placówek oświatowych tj. czy  można  korzystać z zasobów technicznych poszczególnych szkół , by  zrealizować usługi.

Odpowiedź:

Zadania będą realizowane w poszczególnych szkołach na terenie Gminy .

Można korzystać z zasobów technicznych poszczególnych szkół by realizować usługi.

 

Pytanie  Nr 4

W SIWZ w pkt. 10 jest „Wykonawca nie może powierzyć wykonania w części lub w całości zamówienia podwykonawcom”. Firma biorąca  udział w przetargu dysponuje nauczycielami zatrudnionymi na umowę zlecenie. Czy umowa zlecenie jest traktowana w takim przypadku jako podwykonawstwo.

Odpowiedź:

Firma która będzie brała udział w przetargu a jednocześnie zatrudnia nauczycieli na umowę zlecenie nie jest traktowana jako podwykonawstwo.

         

 

 

Nr 3041/2/11                                                                                  

 Łęka Opatowska 17.02.2011r.

 

                                                                        Strona internetowa

                                                                        www.bip.leka-opatowska.pl

 

Dot: ogłoszenia  o przetargu  nieograniczonym na usługi edukacyjne, dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego „Chcemy być razem , a nie obok” POKL.09.01.02-30-285/10 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych ,  w latach 2010-2013 dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęka Opatowska .

Pytanie Nr 1

Czy są określone liczby dzieci chętnych do realizacji poszczególnych części.

Ile dzieci jest przewidzianych do realizacji części „Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami  rozwoju mowy”, Zajęcia  socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne  dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej” , Zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów – sportowe” , Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego” , Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji”.

Odpowiedź:

Szkoła Podstawowa Opatów

 Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami  rozwoju mowy”- 14 dzieci

 Zajęcia  socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne  dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej” – 19 dzieci

Zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów – sportowe”  - 18 dzieci

 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego” – 20 dzieci

Szkoła Podstawowa Siemianice

 Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami  rozwoju mowy”-  8 dzieci Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego” –  6  dzieci

 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji”- 10

Szkoła Podstawowa Trzebień

 Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami  rozwoju mowy”- 7 dzieci

 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji”- 8 dzieci

 

Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska

 Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami  rozwoju mowy”- 8 dzieci

Zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów – sportowe”  - 22 dzieci

 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego” – 14 dzieci

 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji”-12 dzieci

 

 

Pytanie  Nr 2

 Czy części „zajęcia logopedyczne dla dzieci z  zaburzeniami rozwoju mowy” SA zajęciami indywidualnymi i zakładają kontynuację wcześniej podjętych działań logopedycznych , czy są to zajęcia grupowe. Czy części „zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy” zakładają wstępną diagnozę z dziećmi , które nie miały dotąd zajęć z logopedą.

Odpowiedź:

Zajęcia logopedyczne dla dzieci  z zaburzeniami mowy” zakładają wstępna diagnozę z dziećmi które nie miały dotąd zajęć z logopedą.

 

Pytanie Nr 3

Jakie mogą być przyczyny tego , że termin realizacji działań zostanie wydłużony z czerwca 2011 na koniec 2011.

Odpowiedź:

Założeniem  programu miała  być realizacja  od września 2010r. Ze względów proceduralnych nie są realizowane  zajęcia. Rozpoczęcie tych zajęć nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. Wobec powyższego  w ciągu 4 miesięcy  fizycznie nie ma możliwości zrealizowania tylu zajęć ponieważ w większości zajęć biorą udział te same dzieci.

 

Pytanie Nr 4

Wykonawca będzie korzystał z zasobów wiedzy i doświadczenia osób fizycznych , z którymi będzie miał zawarte umowy zlecenia na realizację poszczególnych czynności. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 opublikowane na stronie www.lekaopatowska.bip.net.pl współpraca wykonawcy z nauczycielem , który faktycznie będzie realizował usługę edukacyjną w szkole w ramach umowy zlecenia , nie jest traktowane jako podwykonawstwo.

Proszę o informację czy osoby , z których doświadczenia i wiedzy ma zamiar skorzystać wykonawca i które będą realizować usługę edukacyjną w szkołach , powinny  podpisać załącznik Nr 7  do SIWZ w celu udowodnienia zamawiającemu ,że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Należy  podpisać załącznik Nr 7 do SIWZ oraz zgodnie z art.26 pkt.2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do  dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

         

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (156.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (735kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-02-09 08:39:27
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-02-09 08:39:47
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-02-09 08:46:30
Ostatnia zmiana:2011-02-17 14:37:10
Ilość wyświetleń:2212
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij