Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Łęka Opatowska: Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01 marca 2011r. do 28 lutego 2015r. budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy

Numer ogłoszenia: 14218 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa w okresie od 01 marca 2011r. do 28 lutego 2015r. budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Miesięczna obsługa bankowa ( Mo) Gminy Łęka Opatowska oraz jednostek budżetowych Gminy, polegającą na: 1.1. Otwarciu, prowadzeniu i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Łęka Opatowska. 1.2 Otwarciu, prowadzeniu i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych Gminy. 1.3 Otwarcie, prowadzenie i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Łęka Opatowska i jednostek organizacyjnych Gminy. 1.4 Otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Łęka Opatowska. 1.5 Prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Łęka Opatowska i jednostek budżetowych Gminy. 1.6. Przyjmowanie bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich ( obejmuje wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej) na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego. 1.7. Przyjmowanie wypłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych.. 1.8. Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, wewnętrznych i zewnętrznych 1.9 Realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego. 1.10. Sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych w terminie do trzeciego dnia Zamawiającemu i pozostałym jednostkom organizacyjnym Gminy. 1.11 Wydawanie blankietów czekowych ( książeczki czekowej). 1.12 Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów, tokeny, chipy, czytniki itp. 2. Lokaty terminowe ( Po/L): Możliwość tworzenia lokat terminowych ( 1, 2 tygodniowych, 1, 2 i 3 miesięcznych) do wysokości wskazanej przez posiadacza rachunku ( Zamawiający i pozostałe jednostki ). 3. Kredyt w rachunku bieżącym ( Pk): Możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych( Po): 5.Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji, 6.Bank zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej. 7.Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Łęka Opatowska i jej jednostek organizacyjnych. W Przypadku awarii uniemożliwiających wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie się odbywało z uwzględnieniem postanowień wynikających ze SIWZ, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM    I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia ww warunku nastąpi w oparciu o przedstawione Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku, w przypadku gdy Wykonawcą będzie bank w formie spółki akcyjnej lub bank spółdzielczy, zgodnie z metoda spełnia lub nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia ww warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z póź. zmianami , zgodnie z metodą spełnia lub nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia ww warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r z póź. zmianami, oraz w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu na terenie miejscowości Łęka Opatowska oddziału lub filii ( lub równoważnej jednostki organizacyjnej) banku, lub zobowiązanie Wykonawcy do utworzenia minimum punktu kasowego
w miejscowości Łęka Opatowska do wykonywania czynności opisanych w pkt III ppkt 1.6 i 1.7 SIWZ w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy, zgodnie z metodą spełnia lub nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia ww warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z póź. zmianami, zgodnie z metodą spełnia lub nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Ocena spełnienia ww warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r z póź. zmianami, w oparciu o oświadczenie/ zaświadczenie o posiadaniu współczynnika wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2009r, zgodnie z zapisem art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( DZ. U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ze zmianami), zgodnie z metodą spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
   a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta ( wymagane gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentowania Oferenta)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego. W przypadku gdy zmieni się wykaz jednostek organizacyjnych w trakcie trwania umowy oraz liczba rachunków, czynności, usług i produktów, stosuje się ceny wynikające
 z przetargu i wcześniej ustanowionych warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska pok. Nr 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska pok. Nr 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

------- ----------- --------- ----------- --------------- --------------

 

 

 

Gmina Łęka Opatowska

 

RF.1/3354/2011

 

Bankowa obsługa budżetu Gminy Łęka Opatowska

w okresie od 01 marca 2011r do 28 lutego 2015r.

 

 

Zmiana do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

              Na podstawie Art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww postępowaniu o udzielenie zamówienia,   wprowadza się  następujące zmiany:

1.     W pkt III ppkt 4 SIWZ był zapis ; „Oprocentowanie środków  znajdujących się na wszystkich rachunkach bankowych  Gminy Łęka Opatowska i jednostek organizacyjnych Gminy w oparciu o stopę WIBID ON  +/- marża banku” .      

Powyższe zmienia się na:    Oprocentowanie środków  znajdujących się na wszystkich rachunkach bankowych  Gminy Łęka Opatowska i jednostek organizacyjnych Gminy w oparciu o stopę WIBID 1M  +/- marża banku” .   

2.     W pkt III ppkt 5 SIWZ był zapis : „  Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników……”.

Powyższe zmienia się na : „Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników…….”.

3.     Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy oferty otrzymuje nowe brzmienie w pkt I.11 oraz wyjaśnienia do formularza ( w załączeniu formularz w nowym brzmieniu).

  

 

Łęka Opatowska 2011-02-03                                               Wójt Gminy

 

                                                                                                Witold Jankowski

 

 

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (184.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 2 do SIWZ (aktualny) (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Goj
Data wprowadzenia:2011-01-28 10:05:50
Opublikował:Karolina Goj
Data publikacji:2011-01-28 10:08:20
Ostatnia zmiana:2011-02-03 11:27:39
Ilość wyświetleń:750
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij