Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłosznie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011r. w zakresie:

 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

1.     Rodzaj zadania:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach działalności klubów i organizacji sportowych:

·         organizacji zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, imprez rekreacyjnych

·         zakup sprzętu sportowego

·         udziału w zawodach, turniejach, rozgrywkach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim

·         szkolenia młodzieży w zespołowych grach sportowych

·         utrzymanie boisk w stanie pozwalającym na prowadzenie rozgrywek( czystość trawy, koszenie, nawadnianie, nawożenie itp.)

2.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w 2011r. wynosi 70 000,00zł

3.     Wysokość środków przeznaczona na dofinansowywanie zadań w 2010r wynosiła 58 000,00zł

4.     Zasady przyznawania dotacji:

  • Realizacja zadania odbywać się będzie w formie wsparcia
  • Rozpatrywane są wyłącznie oferty, które zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”
  • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie, w takim wypadku podmiot jest zobowiązany do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
  • Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym

5.     Podmioty uprawnione do składania ofert

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.     Termin i warunki realizacji zadania

·         termin realizacji zadań od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

·         warunkiem zawarcia umowy na dotację jest: dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana

·         zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach , regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych itp.) poprzez media lub ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania zadania ze środków Zleceniodawcy

·         zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia.

7.     Termin i tryb składania ofert:
Oferty konkursowe na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania prosimy składać w kopercie z adnotacją: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2011,do dnia 15 lutego 2011 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska, osobiście lub drogą pocztową.

8.     Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- zgodność z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej
- kompletność wniosku pod względem formalnym,
- wartość merytoryczna projektu
- preferowana będzie rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na zadania w latach poprzednich
- kwalifikacje osób realizujących zadanie
- rzetelność i racjonalność kosztorysu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
- preferowane będzie dotychczasowe doświadczenie w realizacjach zadań o ww. zakresie
- preferowany będzie wkład własny w wysokości, co najmniej 10% całkowitej wartości zadania

9.      Oceny ofert dokonuje Zespół powołany przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

10.   Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska w zakładce ogłoszenia lub na stronie internetowej: http://pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,459.html

11.   Wybór ofert na wykonanie zadania dokonany zostanie w ciągu 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

 

Załączniki

Wzór Oferty (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór UMOWY (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPRAWOZDANIE (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2011-01-24 11:52:21
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2011-01-24 11:52:40
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2011-01-24 11:55:22
Ostatnia zmiana:2011-01-24 14:50:14
Ilość wyświetleń:1608
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij