Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie drugiego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegający na wykonaniu m.in.: renowacji ceglanej elewacji, robót instalacyjnych (bez białego montażu), ociepleniu ..."

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 369281 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie drugiego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegający na wykonaniu m.in.: renowacji ceglanej elewacji, robót instalacyjnych (bez białego montażu), ociepleniu poddasza.

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki). Zamówienie obejmuje:

1) renowację ceglanej elewacji wykonanej z cegły licówki polegającej na przywróceniu jej pierwotnego wyglądu poprzez dwukrotne umycie z uprzednim naniesieniem odpowiednich środków rozpuszczających zabrudzenia (w tym zabrudzenia wapienne oraz ze smoły po wyburzeniu dobudowanej części szkoły) , uzupełnieniu ubytków cegły, uzupełnieniu ubytków w spoinach, wzmocnieniu koloru spłowiałej cegły, impregnacja elewacji odpowiednimi środkami ochronnymi przed wnikaniem brudu i wody.

2) oczyszczenie i naprawa (również spoinowania) kamiennego cokołu budynku,

3) zbiciu starych tynków wewnętrznych

4) wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej bez białego montażu,

5) wykonanie instalacji wentylacyjnej bez wentylatorów,

6) wykonanie instalacji c.o. bez pomp, grzejników, kotła olejowego,

7) wykonanie instalacji drenażowej,

8) wykonanie wewnętrznych schodów żelbetowych, szybu windowego, wykonanie ścianek z płyt GK na poddaszu wraz z ułożeniem ocieplenia.

 

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.45.31.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2011 roku

 

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 47 1610 1188 0018 6977 2000 0003 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Udokumentować należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, których zakres obejmował budowę przynajmniej jednego kompletnego budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o wartości minimum 350 tys. zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Dysponować w celu wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w niżej wyszczególnionych specjalnościach: 1)konstrukcyjno - budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.

 

Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 

 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 -2013.

 

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

 

Załączniki

Odpowiedzi do SIWZ (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiary robót (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacje techniczne i budowlane (0.8kB) Zapisz dokument  
Fotografie stanu elewacji (30.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-12-22 14:10:40
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-12-22 14:10:43
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-12-22 14:55:21
Ostatnia zmiana:2011-01-04 13:38:26
Ilość wyświetleń:933
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij