Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Pierwszy etap przebudowy parterowego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 128,20 m2 na przychodnię lekarską w miejscowości Opatów, polegający na rozbiórce istniejącego stropodachu, wykonaniu nowej więźby dachowej ..."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 221919 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:  Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pierwszy etap przebudowy parterowego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 128,20 m2 na przychodnię lekarską w miejscowości Opatów, polegający na rozbiórce istniejącego stropodachu, wykonaniu nowej więźby dachowej, pokrycia z blachodachówki, wymurowaniu kominów oraz wykonaniu instalacji odgromowej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie rozbiórki istniejącego stropodachu,

2) wykonanie nowej więźby dachowej wraz z zaimpregnowaniem środkami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnymi,

3) wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki pokrytej powłoką pural mat z terminem gwarancji jakości na zastosowaną blachodachówkę minimum 15 lat,

4) częściowe wykonanie robót dotyczących instalacji wentylacyjnej - np. zamontowanie hybrydowych wentylatorów dachowych typu (Turbowent 100)

5) wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów,

6) wykonanie obróbek blacharskich wraz z wykonaniem orynnowania,

7) rozebranie istniejących kominów do poziomu stropu oraz wymurowanie nowych kominów  (ponad dachem z pełnej cegły klinkierowej),

8) wykonanie ocieplenia podłogi poddasza nieużytkowego,

9) wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozbiórek ścian, zamurowań oraz osadzenie podciągów stalowych,.

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.26.10.00-4, 45.31.23.10-3.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, których zakres obejmował między innymi wykonanie nowej więźby dachowej wraz pokryciem dachu na przynajmniej dwóch budynkach każdy o powierzchni min. - 190 m2

 Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Dysponowanie w celu wykonania zamówienia osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4.

Termin składania ofert: 01.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 1 do SIWZ (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 2 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 3 do SIWZ (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 do SIWZ (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa (1.9MB) Zapisz dokument  
Specyfikacje wykonania i odbioru robót (628.2kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robót (406.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-08-17 13:09:04
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-08-17 13:07:56
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-08-17 14:37:49
Ostatnia zmiana:2010-08-17 15:11:31
Ilość wyświetleń:753
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij