Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Opatów o długości 500 mb oraz dostawa kruszywa do dalszego etapu przebudowy drogi w ilości ok. 620 ton."

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 204730 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.201

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Opatów o długości 500 mb oraz dostawa kruszywa do dalszego etapu przebudowy drogi w ilości ok. 620 ton.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Opatów (500 mb) obejmuje następujący zakres rzeczowy:

    1) wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem w 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej,

    2) wykonanie koryta drogi oraz podbudowy z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm i 0/31,5 mm grubości 23 cm (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 8 cm) - 2 285,00 m2.

    3) skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

    4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego st. II ,grubości 4 cm o powierzchni 2 035,00 m2.

    5) ręczne plantowanie poboczy.

    6) wykonanie przepustu drogowego o średnicy O 60, długości 10 mb,

2. Ponadto zamówienie obejmuje poszerzenie ulicy Spacerowej na długości 160 mb (232 m2) w miejscowości Opatów (wykonanie podbudowy + 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego),

3. Dostawę około 620 ton kruszywa łamanego do dalszego etapu przebudowy drogi, która obejmuje:

    1) dostawę ok. 410 ton serpentynitu frakcji 0/63mm,

    2) dostawę ok. 210 ton mieszanki granitowej frakcji 0/31,5 Kruszywo winno spełniać wymogi norm PN-EN-13043:2004, PN-EN-13242 oraz powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie powyższych norm,.

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jeżeli wystąpi przesłanka wskazana w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewiduje się, że zamówienie uzupełniające w zakresie ilości dostaw kruszywa nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.00-3, 45.23.31.20-6, 14.21.22.00-2, 14.21.23.20-9.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  Zakończenie: 29.10.2010r.

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentować należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych drogowych polegających między innymi na ułożeniu dywanika z mieszanki mineralno - bitumicznej na co najmniej jednej drodze o długości minimum 500 mb.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawn

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4.

Termin składania  ofert: 28.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4,.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (155kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 SIWZ (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 3 do SIWZ (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja projektowa (3.5MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-07-12 13:53:33
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-07-12 13:53:53
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-07-12 14:19:36
Ostatnia zmiana:2010-07-12 14:20:06
Ilość wyświetleń:1451
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij