Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Łęka Opatowska w roku szkolnym 2010/2011 , 2011/2012 , 2012/2013 w dni nauki szkolnej"

Łęka Opatowska: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Łęka Opatowska w roku szkolnym 2010/2011 , 2011/2012 , 2012/2013 w dni nauki szkolnej
Numer ogłoszenia: 149654 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Łęka Opatowska w roku szkolnym 2010/2011 , 2011/2012 , 2012/2013 w dni nauki szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Łęka Opatowska Godziny w interwale czasowym przywozu od 6.45 do 8.15 Godziny w interwale czasowym odwozu od 13.00 do 16.00 2.1. Pierwsza linia autobusu przewóz dzieci z miejscowości: 1. Piaski (koło sklepu) , Łęka Opatowska , Kuźnica Słupska , Zmyślona Słupska , Łęka Opatowska (szkoła) ,Szalonka , Opatów (szkoła)- długość trasy 22 km. 2.Opatów ,Lipie , Raków ,Marianka Siemieńska , Siemianice , Siemianice - Klasak , Opatów (Gimnazjum)- długość trasy 13 km. 2.2.Pierwsza linia autobusu odwóz dzieci z miejscowości: 1.Opatów , Szalonka , Opatów, Trzebień , Biadaszki , Opatów (Szkoła Podstawowa długość trasy 17 km. 2.Opatów , Trzebień , Biadaszki (Koncner) , Opatów (Gimnazjum) długość trasy - 13 km. 3.Opatów , Łęka Opatowska , Lipie , Kuźnica Słupska , Zmyślona Słupska , Piaski - długość trasy 15 km. 2.3. Wszystkie dzieci i młodzież winne być dowiezione do placówek oświatowych co najmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych w uzgodnieniu z dyrektorami placówek. 2.3 Druga linia autobusu przywóz dzieci z miejscowości: 1.Piaski (koło sklepu) , Zmyślona Słupska , Kuźnica Słupska , Lipie , Łęka Opatowska(szkoła) - długość trasy 12 km. 2.Łęka Opatowska , Trzebień , Biadaszki , Opatów - długość trasy 13 km. 3.Opatów , Łęka Opatowska , Opatów - długość trasy 6,5 km. 2.4Druga linia autobusu odwóz dzieci z miejscowości: 1.Łęka Opatowska (szkoła) , Lipie , Kuźnica Słupska , Zmyślona Słupska , Piaski - długość trasy 13 km . 2.Piaski Opatów - długość trasy 6,5 km. 3.Opatów Szalonka ,Łęka Opatowska- długość trasy 5km. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych w uzgodnieniu z dyrektorami placówek. Ogółem trasa dzienna wynosi 136 km.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Aktualna licencja na wykonanie transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 roku Nr 125 poz.874). Złożenie dokumentu jest podstawą spełnienia warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca udokumentuje dysponowanie dwoma autobusami posiadającymi nie mniej niż 49 i 56 miejsc i posiada jeden autobus zastępczy w razie awarii.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca dysponuje kierowcami (lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia) posiadającymi wymagane prawem uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiada polisę potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Placówek Oświatowych ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urząd Gminy Łęka Opatowska ul.Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 29.06.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do SIWZ (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do SIWZ (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-05-31 08:43:16
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-05-31 08:43:23
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-05-31 08:50:18
Ostatnia zmiana:2010-06-07 11:19:30
Ilość wyświetleń:1011
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij