Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Nr 2 o zamówieniu na: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w miejscowości Siemianice, ul. Szkolna 2"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 132756-2010 ; data zamieszczenia: 17.05.2010r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w miejscowości Siemianice, ul. Szkolna 2

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m), podbudowa przepuszczalna, nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST. Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna:polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11 000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97 000 włókien na m2

Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Wyposażenie: bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki, siatki do bramek - 2 sztuki.

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m), podbudowa przepuszczalna. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST. Technologia układania nawierzchni: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka (układana rozkładarką), przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo.

W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm.

W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana.

 Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki, tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki, mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki, konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki.

Wyposażenie do piłki siatkowej: słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki, siatka do siatkówki - 1 sztuka.

Wyposażenie do piłki ręcznej: bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki, siatki do bramek- 2 sztuki.

Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST. Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST.

Chodniki, ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz SST.

Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie: wewnętrznej linii zasilającej WLZ (bez wykonania przyłączy energetycznych), doprowadzenie wody z istniejącej na działce sieci wodociągowej, wykonanie odprowadzenia ścieków z budynku zaplecza do istniejącego zbiornika bezodpływowego.

Budynek sanitarno - szatniowy murowany. Zamawiający zmienił technologię wykonania z kontenerowej na murowaną - uzyskano opinię Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 5.04.2010r. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej i SST..

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

TERMIN WYKONANIA:  75 dni roboczych

 

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium  w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 47 1610 1188 0018 6977 2000 0003.

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Udokumentować należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponować, w celu wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w niżej wyszczególnionych specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczenia

 

 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach. 

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  •  

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty

1) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej oraz producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producentów na te nawierzchnie. 2) Karty techniczne oferowanych nawierzchni, potwierdzone przez producentów, 3) Atest PZH lub równowazny dla oferowanych nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.

Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska 63-645 Łęka Opatowska ul. Akacjowa Nr 4.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska 63-645 Łęka Opatowska ul. Akacjowa Nr 4.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 2 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Załącznik Nr 3 - Dokumentacja  projektowa

Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik Nr 6a - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 7 - Wzór oferty

Załącznik Nr 8 - Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania przetargowego

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-05-17 12:39:10
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-05-17 12:39:38
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-05-17 12:44:10
Ostatnia zmiana:2010-05-24 11:30:56
Ilość wyświetleń:1575
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij