Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie z podziałem na dwie części zamówienia ...

Numer ogłoszenia: 38357 - 2010;

data zamieszczenia: 24.02.2010

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

NAZWA I ADRES: Gmina Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie z podziałem na dwie części zamówienia:

1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości L:ipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska.

 

Rodzaj zamówienia: usługi.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie z podziałem na dwie części zamówienia:

1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska.

Wartość poszczególnych zadań inwestycyjnych a zarazem części zamówienia przewidzianych do pełnienia nadzoru inwestorskiego wynoszą odpowiednio: 895 087,78 PLN netto oraz 4 063 730,33 PLN netto.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Nr 1 tj. Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów dotyczyć będzie niżej wyszczególnionych branż: 1) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

2) instalacji elektrycznych

3) konstrukcyjno - budowlanej.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Nr 2 tj. Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska dotyczyć będzie niżej wyszczególnionych branż:

1) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,

2) instalacji elektrycznych

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru na obu zadaniach inwestycyjnych (w tym branżowych inspektorów nadzoru) należeć będą w szczególności obowiązki określone w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz dodatkowo:

 - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek a także kontrolowania rozliczeń budowy (dojazd na budowę, Inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie),

- wyjaśnianie wątpliwości technicznych i wspólne z Zamawiającym podejmowanie stosownych decyzji,

- udział w zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę naradach,

- uczestnictwo w przeprowadzanych przez jednostki współfinansujące niniejsze zadanie -kontrolach sprawdzających jakość wykonania i rozliczeń budowy, - stawianie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru (np. zasypywania złóż w filtrach ), ale nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu..

 

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

 

Dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  liczba części: 2.

 

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 

Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek odnoszący się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Nr 1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej budowy, modernizacji lub rozbudowy (wraz z technologią) Stacji Uzdatniania Wody o wartości robót minimum 400.000,00 zł (z podaniem dat wykonania, odbiorców, wartości). Warunek odnoszący się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadania Nr 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przynajmniej jednej budowy kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 3 mln. zł. (z podaniem dat wykonania, odbiorców, wartości).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek udziału odnoszący się do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na Zadaniu Nr 1 zostanie przez wykonawcę spełniony, jeżeli z informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń będzie wynikać, wykonawca dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane o niżej wyszczególnionych specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, b) konstrukcyjno-budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Warunek udziału odnoszący się do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na Zadaniu Nr 2 zostanie przez wykonawcę spełniony, jeżeli z informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń będzie wynikać, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane o niżej wyszczególnionych specjalnościach: a) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Nie ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4, 63-645 Łęka Opatowska.

 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przewidziane jest do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów”.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nadzór inwestorski nad realizacją Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów obejmuje nadzór nad takimi robotami jak: 1) wykonanie demontażu istniejących urządzeń, 2) wykonanie modernizacji ujęcia wody (studnia nr 1 i 2) - w tym m.in. montaż pomp głębinowych, osprzętu, remont wnętrza studni, obudów, ułożenie schodów prefabrykowanych wraz z poręczami, wymiana rurociągów tłocznych, 3) wykonanie robót hydrauliczno technologicznych - aerator centralny O1200 mm, dwa filtry pospieszne O 1800 mm wraz ze złożami filtracyjnymi, zbiornik sprężonego powietrza O 1200 mm, zestaw hydroforowy, chlorator, sprężarka itd. 4) wykonanie robót ogólnobudowlanych - w tym m.in. wykonanie termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych (włącznie z cokołem), stropodachu wraz z opierzeniami, wymianą rynien, rur spustowych, okien, drzwi wewnętrznych, drzwi wejściowych, bramy do hali technologicznej, instalacji odgromowej. Ułożenie płytek na ścianach i posadzce, pomalowanie pomieszczeń, wykonanie opaski wokół budynku, 5) wykonanie fundamentów oraz dostawy, montażu i podłączenia 2 szt kompletnych (ocieplonych) stalowych zbiorników retencyjnych o pojemności, każdy 100 m3 (w miejscu istniejącego obsypanego ziemią zbiornika stalowego - cysterny kolejowej). 6) modernizacja odstojnika wód popłucznych, 7) wykonanie robót branży elektrycznej, 8) wykonanie dróg, ogrodzenia - zgodnie planem zagospodarowania terenu 665 m2 9) wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z odstojnika do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania wynosi 895 087,78 PLN netto.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.10.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipe oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska”.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nadzór inwestorski nad realizacją Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska obejmuje nadzór nad takimi robotami jak: 1) budowa zbiorczej kanalizacji grawitacyjnej wraz z czterema pompowniami ścieków oraz studzienkami przyłączeniowymi na terenie poszczególnych posesji, w tym m.in.: - budowa kanałów grawitacyjnych z rur PVC o średnicy Dn 250 mm - 5009 mb, - budowa tzw. przykanalików zakończonych na posesji studzienką kanalizacyjną w ilości 110 szt./1023 mb, - wykonanie 3 szt pompowni sieciowych (dwupompowych) - wykonanie 1 szt pompowni sieciowej (jednopompowej) - wykonanie pompowni przydomowych (jednopompowych) - 10 szt 2) budowa rurociągów tłocznych, w tym m.in.: - budowa kanalizacji ciśnieniowej z rur PE-HD o średnicy Dn 160 mm - 1290 mb, - budowa kanalizacji ciśnieniowej z rur PE-HD o średnicy DN 90 mm - 873 mb, 3) wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Lipie na długości 886 mb z rur o średnicy DN 110 mm wraz z wymianą 38 przyłączy wodociągowych z zastosowaniem wodomierzy z zabezpieczeniem antymagnetycznym. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi wynosi 4 063 730,33 PLN netto..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (177kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty - Załącznik nr 1 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz wykonanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - Załącznik Nr 2 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POTENCJAŁ KADROWY- Załącznik nr 3 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
POTENCJAŁ KADROWY- Załącznik nr 3a (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Wykonawcy - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 4 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Wykonawcy - o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 5 (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy Nr 1 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy Nr 2 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kserokopie pozwoleń na budowę (687kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kserokopia mapy z zaznaczonymi etapami robót (775.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-02-24 11:46:11
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-02-24 11:46:32
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-02-24 12:22:22
Ostatnia zmiana:2010-02-24 13:20:58
Ilość wyświetleń:733
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij