Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Numer ogłoszenia: 25464 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010

 

Łęka Opatowska: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opatów.

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, która obejmuje m.in.:

1) wykonanie demontażu istniejących urządzeń,

2) wykonanie modernizacji ujęcia wody (studnia nr 1 i 2) - w tym m.in. montaż pomp głębinowych, osprzętu, remont wnętrza studni, obudów, ułożenie schodów prefabrykowanych wraz z poręczami, wymiana rurociągów tłocznych,

3) wykonanie robót hydrauliczno technologicznych - aerator centralny O1200 mm, dwa filtry pospieszne O 1800 mm wraz ze złożami filtracyjnymi, zbiornik sprężonego powietrza O1200 mm, zestaw hydroforowy, chlorator, sprężarka itd.

4) wykonanie robót ogólnobudowlanych - w tym m.in. wykonanie termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych (włącznie z cokołem), stropodachu wraz z opierzeniami, wymianą rynien, rur spustowych, okien, drzwi wewnętrznych, drzwi

    wejściowych, bramy do hali technologicznej, instalacji odgromowej. Ułożenie płytek na ścianach i posadzce, pomalowanie pomieszczeń, wykonanie opaski wokół budynku,

5) wykonanie fundamentów oraz dostawy, montażu i podłączenia 2 szt kompletnych (ocieplonych) stalowych zbiorników retencyjnych o pojemności, każdy 100 m3 (w miejscu istniejącego obsypanego ziemią zbiornika stalowego - cysterny kolejowej).

6) modernizację odstojnika wód popłucznych,

7) wykonanie robót branży elektrycznej,

8) wykonanie dróg, ogrodzenia - zgodnie planem zagospodarowania terenu 665 m2

9) wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z odstojnika do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-3.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA : zakończenie: 29.10.2010r.

 

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 47 1610 1188 0018 6977 2000 0003

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.1.Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

      1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na: budowie ,modernizacji lub

          rozbudowie (wraz z technologią) Stacji Uzdatniania Wody w tym przynajmniej jednej o wartości minimum 400.000,00 zł,

     2) dysponowanie w celu wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

     3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 tyś. PLN. (słownie pięćset tysięcy złotych).

2.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór  stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

2) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na: budowie, modernizacji lub rozbudowie (wraz z  technologią) Stacji Uzdatniania Wody, w tym przynajmniej jednej o wartości minimum 400 000,00 zł z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wystarczające jest wykazanie tylko jednej inwestycji o wyżej wymaganym zakresie i wartości. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić  zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 2) Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi podczas realizacji  zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich

   czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ 2.

3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Nie będzie wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

UWAGA !!! Załączniki do pobrania poniżej.

 

·         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

o    Załącznik Nr 1 do SIWZ

o    Załącznik Nr 2 do SIWZ

o    Załącznik Nr 3 do SIWZ

o    Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ

o    Projekt umowy

·         Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

·         Projekt budowlany

·         Projekt instalacji elektrycznych

·         Przedmiary robót

·         Kserokopia pozwolenia na budowę

Załączniki

Odpowiedź dotycząca pytania do SIWZ (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2010-01-28 12:59:01
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2010-01-28 12:59:23
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2010-01-28 13:05:03
Ostatnia zmiana:2010-02-12 12:32:08
Ilość wyświetleń:2918
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij