Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska"

 

Łęka Opatowska: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska
Numer ogłoszenia: 249717 - 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipie oraz dokończenie skanalizowania miejscowości Łęka Opatowska, która obejmuje:

1) budowę kanałów grawitacyjnych z rur PVC (litych) o średnicy DN 250mm - 5009 mb,

2) budowę tzw. przykanalików zakończonych na posesji studzienką kanalizacyjną w ilości  

    110 szt i 1023 mb,

3)wykonanie 3 szt. pompowni sieciowych (dwupompowych)

4) wykonanie 1 szt. pompowni sieciowej (jednopompowej)

5) wykonanie pompowni przydomowych (jednopompowych) - 10 szt.

6) budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE-HD o średnicy Dn 160 mm - 1290 mb,

7) budowę kanalizacji ciśnieniowej z rur PE-HD o średnicy DN 90 mm - 873 mb

8) wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Lipie na długości 886 mb z rur o średnicy

    DN 110 mm wraz z wymianą 38 szt. przyłączy wodociągowych z zastosowaniem   

    wodomierzy z zabezpieczeniem antymagnetycznym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.23.24.23-3, 45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 1. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

 udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i    doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

     1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem   

        wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia   

        działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na   

        budowie kanalizacji sanitarnych, w tym przynajmniej jednej o wartości minimum

        3 mln. zł z minimum dwiema przepompowniami sieciowymi,

    2) dysponowaniem (zgodnie z zał. nr 3) w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą

       posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym minimum

       5 letni staż w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji   

       sanitarnych,

    3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej (deliktowe) w

        zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 700 tyś. PLN.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnych, w tym przynajmniej jednej o wartości minimum 3 mln. PLN z minimum dwiema przepompowniami sieciowymi z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Wystarczające jest wykazanie tylko jednej inwestycji o wyżej wymaganym zakresie. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz minimum 5 letni staż do kierowania robotami budowlanymi przez wskazaną osobę w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności: instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych wraz z zaświadczeniem, wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 6) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (deliktowe) o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4,

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja przewidziana do dofinansowania w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, PROW 2007-2013.

  

UWAGA !!! Załączniki do pobrania poniżej.

 

·         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-        Załącznik nr 1 do SIWZ

-        Załącznik nr 2 do SIWZ

-        Załącznik nr 3 i 4  do SIWZ

·         Mapa poglądowa z naniesionymi częściami zamówienia

·         Pozwolenia na budowę

·         Przedmiary robót

·         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

·         Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji

-        Opis techniczny

-        Mapy

·         Projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej

·         Projekt przejścia rurociągami pod torami kolejowymi

·         Projekt instalacji elektrycznych

·         Opinia geotechniczna

·         BIOZ

·         Operat wodno - prawny

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-12-21 15:07:55
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-12-21 15:07:11
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-12-21 15:21:56
Ostatnia zmiana:2010-01-28 13:15:14
Ilość wyświetleń:1938
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij