Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Pierwszy etap przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegający na wykonaniu wymiany pokrycia dachu, wymianie zniszczonych konstrukcji drewnianych oraz rozbiórce dobudowanej części.."

Łęka Opatowska: Pierwszy etap przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegający na wykonaniu wymiany pokrycia dachu, wymianie zniszczonych konstrukcji drewnianych oraz rozbiórce dobudowanej części szkoły.
Numer ogłoszenia: 244043 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pierwszy etap przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegający na wykonaniu wymiany pokrycia dachu, wymianie zniszczonych konstrukcji drewnianych oraz rozbiórce dobudowanej części szkoły..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pierwszego etapu przebudowy budynku starej szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej (dawnej Rządcówki) polegający na wykonaniu wymiany pokrycia dachu, wymianie zniszczonych konstrukcji drewnianych oraz rozbiórce dobudowanej części szkoły.

Opis i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)     wykonanie rozbiórki dobudowanej, piętrowej i podpiwniczonej części szkoły (oficyny) o pow. zabudowy: 111,2m2 i kubaturze ok. 1080 m3 ( wyglądzie jak na dwóch przedstawionych fotografiach (nr 6 i nr 7) z wywiezieniem gruzu i drewna na odległość do 5 km, natomiast pozostałych odpadów na wysypisko śmieci.

Zamawiający informuje, że w piwnicach przewidzianego do rozbiórki budynku mieściła się kuchnia oraz pomieszczenia magazynowe, na parterze salka do zajęć wychowania fizycznego, natomiast na piętrze - jedna klasa, pomieszczenie biurowe i toalety.

Budynek przez ostatnie 10 lat nie był użytkowany.

 Zgodnie z opracowanym projektem rewitalizacji parku, teren po wyburzeniu budynku należy przygotować pod posadzenie roślinności.

b)     wykonanie robót rozbiórkowych w przebudowywanym budynku Rządcówki,

c)     wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu przebudowywanego budynku (Rządcówki),

d)      wymieniane konstrukcje drewniane muszą być czterostronnie strugane z zaokrąglonymi krawędziami zaimpregnowane ciśnieniowo (w autoklawie) impregnatem solnym. Tą samą metodą również należy zaimpregnować inne elementy drewniane takie jak łaty, kontrłaty itp. Wszystkie drewniane ozdobniki dachu (łącznie z krokwiami) należy odtworzyć zgodnie z załączonymi zdjęciami ( nr 8, nr 9 ),

e)     ułożenie folii wysokoparoprzepuszczalnej. W kalenicy zastosować taśmy uszczelniająco - wentylacyjne, natomiast jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się pod połać dachu gryzoni, ptaków oraz dużych owadów należy zastosować grzebień okapowy tzw. wróblówkę.

f)       wykonanie pokrycia dachu z dachówki karpiówki I kategorii z 50 letnią gwarancją na trwałość i mrozoodporność. Do pokrycia dachu należy zastosować oryginalne elementy dodatkowe np. takie jak: dachówki wentylacyjne, gąsiory początkowe i końcowe, dachówki z kominkiem wentylacyjnym, dachówki skrajne (np. początkowe, końcowe, szczytowe), dachówki do montowania stopni i ław kominiarskich,

g)      wykonanie podbitki zewnętrznej dachu oraz drewnianych, podrynnowych listew ozdobnych - zgodnie z załączonym zdjęciem Nr 10 i Nr 11

h)      wymurowanie kominów - ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej,

i)       ściany zewnętrzne lukarn należy wykończyć płytami OSB, papą oraz oblicówką z łupka, podbitka z desek, okna w lukarnach z drewna klejonego.

j)       wykonanie opierzeń dachu i orynnowania - z blachy miedzianej

k)      zamontowanie okien dachowych l) odtworzenie wystawki po wykonaniu robót rozbiórkowych dobudówki - wykonać zgodnie z fotografią Nr 12.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.10.00-8, 45.42.20.00-1, 45.23.24.11-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2)  TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy. złotych). 1) Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.  Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie Oddział Łęka Opatowska Nr 47 1610 1188 0018 6977 2000 0003

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.1.      Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,  dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

1)       udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum  400 tyś. zł w zakresie: robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu kapitalnego starego budynku obejmującego m.in. wymianę stropu, konstrukcji i pokrycia dachu lub wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych (budynków)

CPV 45111220-6   lub robót budowlanych polegających na wykonaniu tzw. „stanu surowego zamkniętego budynku” z wykonaniem pokrycia dachu włącznie,

2)      dysponowaniem (zgodnie z oświadczeniem nr 3) w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,

           3)                  ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej (deliktowe) w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN.

 

2.         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej roboty budowlanej o wartości minimum 400 tyś. zł w zakresie: robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu kapitalnego starego budynku obejmującego m.in. wymianę stropu, konstrukcji i pokrycia dachu lub wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych (budynków) CPV 45111220-6 lub robót budowlanych polegających na wykonaniu tzw. (stanu surowego zamkniętego budynku) z wykonaniem pokrycia dachu włącznie. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazaną osobę w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności: 1) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w tym nabyte przed 1995r.) wraz z zaświadczeniem, wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (deliktowe) o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja niniejszego etapu przebudowy przewidziana jest do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego PROW na lata 2007-2013.

 

 

 

UWAGA !!! Załączniki do pobrania poniżej.

 

·         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-        Załącznik nr 1 do SIWZ

-        Załącznik nr 2 do SIWZ

-        Załącznik nr 3 i 4  do SIWZ

-        Załączniki graficzne do SIWZ

·         Specyfikacja techniczna

·         Opis techniczny

·         Projekt rozbiórki

·         Przedmiar robót (*.PDF)

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-12-15 14:05:03
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-12-15 14:05:36
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-12-15 14:51:07
Ostatnia zmiana:2010-01-20 12:01:54
Ilość wyświetleń:1504
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij