Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Łęka Opatowska"

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

mniejszej od kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.)

Numer ogłoszenia: 144123 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, woj. wielkopolskie powiat kępiński, tel. (062) 781-45-20, fax (062) 781-45-21, email: sekretariat@leka-opatowska.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia: 144123 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009

 

Na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Łęka Opatowska.

 

Zakres rzeczowy usługi obejmuje:

1.     Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych z co najmniej 1200 posesji prywatnych z terenu Gminy Łęka Opatowska (12 wsi sołeckich) tj. co najmniej 50.400 kg miesięcznie.

2.     Wywóz odpadów gromadzonych w koszach ulicznych i na przystankach autobusowych na terenie Gminy Łęka Opatowska.

3.     Składowanie odpadów na legalnym wysypisku śmieci.

4.   Wyposażenie na czas trwania umowy w pojemniki na odpady o pojemności 120l – 478szt i 240l – 549szt (zapotrzebowanie na dzień 26.08.2009r.) posesji objętych wywozem odpadów. W przypadku zwiększenia ilości posesji obsługiwanych, dostarczenie wskazanego pojemnika po otrzymaniu informacji od pracownika Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska. 

5.   Ustawienie na czas trwania umowy we wskazane miejsca na terenie Gminy Łęka Opatowska 18 zestawów pojemników do segregacji (Papier, Plastik, Szkło). Zbiórka tych odpadów 2 razy w miesiącu (około 50m3 miesięcznie) lub w przypadku wcześniejszego zapełnienia po telefonicznej informacji od pracownika Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej.

6.   Uruchomienie na terenie gminy punktu zbiórki zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

7.   Zbiórka odpadów wielkogabarytowych  dwa razy w roku.

 

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i wariantowej.

 

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

   każdemu kryterium przypisano wagi: 

 1. Cena za wywóz odpadów komunalnych stałych w tym:

     wielkogabarytowych oraz odpadów gromadzonych w koszach  ulicznych i na przystankach autobusowych         70 %  znaczenia

  2. Cena za wywóz 1m3odpadów segregowanych          10 %  znaczenia

  3. Cena za wywóz 1kg zużytych baterii              10 %  znaczenia

  4. Cena za wywóz 1Mg zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego       10 %  znaczenia                                       

 

Termin związania ofertą : 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

 

Termin wykonania zamówienia: przez okres dwóch lat licząc od początku miesiąca następującego po terminie podpisania  umowy

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

1. spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

2.  nie podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 24 prawa zamówień publicznych według którego:

3. posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania określonej (właściwej dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia)  działalności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.:

- minimum złożony wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łęka Opatowska na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

- zezwolenie na transport odpadów na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2007r. Nr 39 poz.  251 z późn. zm.)

4. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również którzy wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone załączonymi dokumentami (np. referencjami), że usługa została wykonana należycie;

5. dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, tj.:

- minimum 2 samochody dostawcze do transportu odpadów

                - minimum 1 samochód do transportu kontenerów

                - minimum 1 samochód do transportu i załadunku pojemników o pojemności 

                   1100l

 

Termin składania ofert upływa dnia 10 września 2009 roku o godz. 1000 – pok. Nr 102

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 10 września 2009 roku godz. 1030  - pok. Nr 112

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 108-109 lub na stronie internetowej: www.bip.leka-opatowska.pl.

 

 

 

                                                                   /-/   Wójt Gminy

                                                                  Witold Jankowski

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (391.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik WZP-2 (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik WZP-3 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik WZP-10 (10.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik WZP-11b (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-09-01 14:06:41
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-09-01 14:07:37
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-09-01 14:12:42
Ostatnia zmiana:2009-09-01 14:16:58
Ilość wyświetleń:2116
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij