Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Trzebień i Opatów o łącznej długości 719 mb"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Trzebień i Opatów o łącznej długości 719 mb
Numer ogłoszenia: 111463 - 2009; data zamieszczenia: 14.07.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Trzebień i Opatów o łącznej długości 719 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Trzebień i Opatów o łącznej długości 719 mb.

Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy:

 

1.Przebudowa drogi w Trzebieniu (400 mb) obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1)wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem w 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie koryta drogi oraz podbudowy z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm i 0/31,5 mm grubości 23 cm (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 8 cm) - 1 845,00 m2.

3) skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego st. II ,grubości 4 cm o powierzchni 1 645,00 m2.

5) ręczne plantowanie poboczy.

6) wykonanie dwóch przepustów rurowych o średnicach O80 i O 60 o łącznej długości 20 mb 7) ułożenie 105 mb ścieków betonowych 35x30x5 cm

 2. Przebudowa drogi w Opatowie (319 mb) obejmuje następujący zakres rzeczowy:

1) wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem dla każdej drogi w 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej,

2) rozebranie istniejących krawężników betonowych

3) wykonanie koryta dróg oraz podbudowy z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm i 0/31,5 mm grubości 23 cm (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 8 cm)- 1 818,95 m2. 4) skropienie podbudowy emulsją asfaltową,

5) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego st. II, grubości 3 cm i powierzchni 1 691,15 m2

6) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego st. II ,grubości 4 cm o powierzchni 1 691,15 m2.

7) ułożenie 643,80 mb krawężnika betonowego + 239,34 mb obrzeży betonowych +360 m2 chodnika z kostki betonowej,

8) ułożenie kanalizacji deszczowej pod w/w drogą o długości ok. 204 mb zakończonej wykonaniem separatora węglowodorów z wkładką koalescyncyjną i odmulaczem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.21.30-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę spełniać musi poniższe warunki:

1) spełniać warunki określone w art 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

2)nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3)udokumentować wykonanie w okresie ubiegłych pięciu lat przynajmniej 2 robót drogowych, których zakres obejmował między innymi ułożenie 500 mb (każda) dywanika z mieszanki mineralno - bitumicznej

4) znajdować się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie całości zamówienia do dnia 30 października 2009 roku przy niżej przewidywanych płatnościach: 380 000 PLN w ciągu 14 dni po wykonaniu całości zamówienia i dokonanych odbiorach robót. Pozostała należność uregulowana zostanie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2010r.

5) udzielić pisemnej co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty - stanowiące przedmiot odbioru. Oznacza to, że Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad wykonanego obiektu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Oświadczenie informujące, że wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Wykaz potwierdzających wykonanie w okresie ubiegłych pięciu lat przynajmniej dwóch inwestycji drogowych, których zakres obejmował między innymi ułożenie 500 mb (każda) dywanika z mieszanki mineralno - bitumicznej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa nr 4 63-645 Łęka Opatowska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2009 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Dokumenty przetargowe

1.     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

a.     Korekta § 7 projektu umowy

2.     Przebudowa drogi w miejscowości Trzebień

a.     Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w miejscowości Trzebień

b.     Przedmiary robót przebudowy drogi w Trzebieniu

3.     Przebudowa drogi w miejscowości Opatów

a.     Projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi w miejscowości Opatów

b.     Przedmiar robót dotyczący przebudowy drogi w miejscowości Opatów

c.     Dokumentacja projektowa dotycząca kanalizacji deszczowej

d.     Przedmiary robót dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza w miejscowości Opatów

4.     Specyfikacje techniczne

a.     Specyfikacja techniczna dotycząca wykonania kanalizacji deszczowej

b.     Specyfikacje techniczne dotyczące przebudowy drogi w Trzebieniu i Opatowie

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-07-14 14:20:29
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-07-14 14:21:30
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-07-14 14:23:30
Ostatnia zmiana:2009-07-30 07:34:18
Ilość wyświetleń:966
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij