Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o rokowaniu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łęka Opatowska

Wójt Gminy Łęka Opatowska

ogłasza

rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Łęka Opatowska przy ulicy Jarzębinowej 2/5


1. Lokalizacja: Łęka Opatowska, ul. Jarzębinowa 2/5; oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków obręb geodezyjny Łęka Opatowska działki nr 509/7 i 509/8 o łącznej pow.0,0657 ha.

2. Opis i przeznaczenie i warunki nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. 102,28 m 2. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łęka Opatowska stracił ważność 31.12.2003r.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska  teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki oznaczono jako: usługi publiczne. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy posiada przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; istnieje możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku.

Opisywania nieruchomość posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Kępnie księgę wieczystą Nr KZ1E/00034159/8.

3.   Uzbrojenie: nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w wodę i energię elektryczną oraz istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe warunki techniczne włączenia do sieci inwestor zobowiązany będzie uzy­skać u poszczególnych ich gestorów staraniem własnym i na własny koszt. Doprowadzenie uzbrojenia do przedmiotowej nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów. Informacje dotyczą­ce istniejących sieci uzbrojenia podziemnego dostępne są w Referacie Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, pok.108-109.

4.  Cena wywoławcza nieruchomości: 55. 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) .Wylicytowaną cenę sprzedaży należy wpłacić na konto Urzędu  Gminy: 

 SBL Łęka Opatowska  Nr 04 1610 1188 0018 6977 2000 0001

               przed zawarciem ­umowy sprzedaży.

5.   Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w  rokowaniach: Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 20 sierpnia 2009 roku do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej/ pok. 102 na I piętrze/.

              Zgłoszenie powinno zawierać :

              - imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

              - datę sporządzenia zgłoszenia,

             - oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

             - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

              Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

6. Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: 25 sierpnia 2009 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędy Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4 w pokoju nr 112 / I piętro /.

7. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy: Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w wysokości 5.500,00 zł, w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Łęce Opatowskiej do godz. 14 00 lub przelewem na konto Urzędu  Gminy: 

 SBL Łęka Opatowska  Nr 04 1610 1188 0018 6977 2000 0001                

            w terminie do dnia 20 sierpnia 2009 roku do godz. 14 00. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczona  zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik rokowań ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacona zaliczka ulegnie przepadkowi.

9. Informacje dodatkowe:

a)    Nieruchomość objęta rokowaniami stanowi własność Gminy Łęka Opatowska i  nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

b)    Nieruchomość była przedmiotem następujących przetargów:

- pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 2008r..

- drugiego ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 18 czerwca 2009 r. zakończonych wynikiem negatywnym.

c)    Rokowania będą ważne chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

d)   Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

e)    Uczestnicy rokowań winni:

           - legitymować się dowodem osobistym, w przypadku pro­wadzenia działalności gospodarczej - posiadać wpis do ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej - po­siadać wypis z właściwego rejestru oraz zgo­dę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieru­chomości,

- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty zaliczki,

- złożyć oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

f)  Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości.

10.   Zastrzeżenia: Wójtowi Gminy Łęka Opatowska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 Wójt Gminy Łęka Opatowska
              / - / Witold Jankowski

 

Łęka Opatowska, 10 lipca 2009r.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-07-10 09:22:19
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-07-10 09:22:31
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-07-10 09:27:20
Ostatnia zmiana:2009-08-21 11:09:30
Ilość wyświetleń:1905

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij