Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie wymiany sieci wodociągowej o długości całkowitej 1499 mb w miejscowości Łęka Opatowska wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 5 lat"

Numer ogłoszenia: 61417 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009

 

Wykonanie wymiany sieci wodociągowej o długości całkowitej 1499 mb w miejscowości Łęka Opatowska wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 5 lat

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521. Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wymiany sieci wodociągowej o długości całkowitej 1499 mb w miejscowości Łęka Opatowska wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 5 lat.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany sieci wodociągowej o długości całkowitej 1499 mb w miejscowości Łęka Opatowska wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 5 lat.

Zamówienie obejmuje następujące roboty budowlane:

1) ułożenie w miejscu istniejącego rurociągu nowej sieci wodociągowej o długości 1081 mbz rur SDR 17 PE 100 PN 10 fi 160 i fi 90 mm - począwszy od budynku stacji uzdatniania wody, następnie częściowo w ul. Słonecznej oraz na całości ul. Akacjowej,

2) wykonanie na sieci głównej jednego przewiertu o długości 6 mb ( rura stalowa fi 200),

3) wymiana 30 szt przyłączy wodociągowych z rur PE fi 32 i 63 mm o długości całkowitej 418 mb

4) wykonanie 10 szt przewiertów, celem wykonania przyłączy wodociągowych (rura stalowa O 80 mm) o łącznej długości 56 mb

5) obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 2 egz. Ponadto zamówienie obejmuje usługę bankową w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych polegającą na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT.

Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że:

1) podpisze umowę o wykup wierzytelności z wybranym przez siebie bankiem nie później niż

    w ciągu 30dni od podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym,

2) wykupem wierzytelności objęta będzie jedna faktura obejmująca wynagrodzenie

    wykonawcy za wykonanie całości zamówienia,

3) rozpoczęcie spłaty kapitału wynikającego z faktury nastąpi po roku karencji tj. od dnia31

    marca 2010 r.,

4) całkowity wykup wierzytelności będzie dokonany przez Bank działający na podstawie

    ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665) w terminie

    nie przekraczającym 30 dni od odbioru końcowego wykonanych robót,

5) spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego

    przez okres 5 lat w następujących ratach kwartalnych tj. 31 marca, 31 maja, 30 września i

    30 listopada,

6) odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego

    kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą niezmienną marżę

   podaną w ofercie wykonawcy,

7) zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji

   przez Bank,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 66.00.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Dwa miesiące licząc od daty podpisania umowy

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Udzielić pisemnej co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące

    przedmiot odbioru, co oznacza, że wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia

    wad w okresie trwania gwarancji jakości,

3)Udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania

    o udzielenie zamówienia - robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i

    wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy

    rozumieć wykonanie przynajmniej jednej inwestycji o wartości nie mniejszej niż

    300 000,00 PLN polegającej na budowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji

    sanitarnej. Wykazanie wykonania jednej inwestycji jest wystarczające dla potwierdzenia

    doświadczenia zawodowego,

4) Dysponować potencjałem kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia. Kierownik

    budowy musi posiadać przynajmniej 5 letni staż w specjalności instalacyjno inżynieryjnej

    w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz musi aktualnie przynależeć do Polskiej Izby

    Inżynierów Budownictwa,

5) Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

    wykonanie całości zamówienia w terminie dwóch miesięcy licząc od daty podpisania

    umowy przy przewidywanym rozliczeniu za wykonane roboty jedna fakturą płatną na

    zasadzie wykupionej wierzytelności przez wybrany przez siebie Bank. Zamawiający

    dokona oceny spełniania powyższych warunków na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

 

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia w wpisie do

    ewidencji

   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Oświadczenie informujące, że wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 oraz, że  

     nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo

     zamówień publicznych.

3) Dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa

    pomiędzy Bankiem, a wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie

    wierzytelności przez tren Bank. Dokument powyższy o wykupie wierzytelności nie może

    mieć charakteru intencyjnego. Dokument ten musi jednoznacznie wskazywać na

    zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem.

4) Sporządzić wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, którymi dysponuje

    lub będzie dysponował wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

    niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

    czynności, potwierdzony uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji

    technicznych w budownictwie (w tym przede wszystkim uprawnienia w zakresie sieci i

    instalacji sanitarnych).

5) Udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania

    o udzielenie zamówienia - robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i

    wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co rozumieć   

    wykonanie przynajmniej jednej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN

    polegającej na budowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. Wykazanie

    wykonania jednej inwestycji jest wystarczające dla potwierdzenia doświadczenia

    zawodowego wykonawcy. Wykazanie wykonanych robót musi być poparte dokumentami

    potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa nr 4, 64-645 Łęka Opatowska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa nr 4, 64-645 Łęka Opatowska, pok. nr 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ulica Akacjowa jest droga powiatową, przewidzianą przez Starostwo Powiatowe w Kępnie do wykonania przebudowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z terminem realizacji (zakończenia) do dnia 15 września 2009r.

 

 

 

 

UWAGA !!! Załączniki do pobrania poniżej.

 

·         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

·         Załączniki do oferty

-    Projekt umowy

-    Doświadczenie zawodowe

-    Potencjał kadrowy

-    Oświadczenie wykonawcy

·         Wzór oferty

·         Dokumentacja projektowa

·         Specyfikacja techniczna

·         Przedmiary robót

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-04-10 10:21:43
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-04-10 10:20:01
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-04-10 10:37:44
Ostatnia zmiana:2009-04-16 14:30:12
Ilość wyświetleń:945
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij