Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłosznie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. w zakresie: UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w roku 2009


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. w zakresie:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w roku 2009

 

 

1.     Rodzaj zadania:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach działalności klubów i organizacji sportowych:

·         organizacji zawodów, turniejów, rozgrywek sportowych, imprez rekreacyjnych

·         zakup sprzętu sportowego

·         udziału w zawodach, turniejach, rozgrywkach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim

·         szkolenia młodzieży w zespołowych grach sportowych

·         utrzymanie boisk w stanie pozwalającym na prowadzenie rozgrywek( czystość trawy, koszenie, nawadnianie, nawożenie itp.)

2.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w 2009r. wynosi 55 000,00zł

3.     Wysokość środków przeznaczona na dofinansowywanie zadań w 2008r wyniosła-
46 000,00zł

4.     Zasady przyznawania dotacji:

·         Rozpatrywane są wyłącznie oferty, które zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”

·         Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie, w takim wypadku podmiot jest zobowiązany do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

·         Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym

·         Dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne

5.     Podmioty uprawnione do składania ofert

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest działalność w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

6.     Termin i warunki realizacji zadania

·         termin realizacji zadań- od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2009r.

·         realizacja zadania następuje po zawarciu umowy w formie pisemnej

·         warunkiem zawarcia umowy na dotację jest: dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania

·         zleceniobiorca, realizując zadanie jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach , regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych itp.) poprzez media lub ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania zadania ze środków Zleceniodawcy

·         zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia.

7.     Termin i tryb składania ofert:
Oferty konkursowe na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania prosimy składać w kopercie z adnotacją: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w roku 2009,do dnia 2 marca 2009 r. do godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej przy ul. Akacjowej 4, 63-645 Łęka Opatowska
, osobiście lub drogą pocztową.

8.     Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- zgodność projektu z zadaniami Gminy Łęka Opatowska oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej
- kompletność wniosku pod względem formalnym,
- wartość merytoryczna projektu
- rzetelność i racjonalność kosztorysu
- dotychczasowe doświadczenie w realizacjach zadań o ww. zakresie
- wysokość wkładu własnego

9.      Oceny ofert dokonuje Zespół powołany przez Wójta Gminy Łęka Opatowska.

10.   Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska w zakładce ogłoszenia lub na stronie internetowej: http://pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,459.html

11.   Wybór ofert na wykonanie zadania dokonany zostanie w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru wniosków.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Gminy Łęka Opatowska i w siedzibie Urzędu GminyZałączniki

Regulamin konkursu (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty (79kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór sprawozdania (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2009-01-26 10:15:13
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2009-01-26 10:16:06
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2009-01-26 10:22:15
Ostatnia zmiana:2010-01-05 08:45:03
Ilość wyświetleń:816
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij