Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wytwarzanie i dostawę osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego


Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wytwarzanie i dostawę osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego

Numer ogłoszenia: 380743 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, faks 0-62 7814521.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wytwarzanie i dostawę osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego w 5 szkołach na terenie Gminy Łęka Opatowska. Przez posiłek, o którym mowa w punkcie 3.2.1. rozumie się: a) porcję zupy + bułka mała (3 razy w tygodniu) spełniające następujące minimalne warunki: Pojemność - 400ml, Kaloryczność - 300 kcal, Temperatura- w granicach 50-75 stopni Celsjusza, Bułka- 100 kcal. Łączna wartość energetyczna posiłku nie może być niższa niż 400 kcal. b) drugie danie 2 razy w tygodniu spełniające następujące warunki: Kaloryczność - 500 kcal, Temperatura - w granicach 50-75 stopni Celsjusza. Łączna wartość energetyczna posiłku nie może być niższa niż 500 kcal. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U Nr 171, poz. 1225) oraz w przepisach wykonawczych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 19.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: brak

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie i niniejszej specyfikacji na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przepisami (w przypadku reprezentacji łącznej konieczne są podpisy wszystkich osób). 4. Składany podpis musi być czytelny. Dopuszcza się złożenie podpisu nieczytelnego, jeżeli tożsamość osoby składającej podpis można ustalić na podstawie umieszczonej obok imiennej pieczątki. 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą(e) ofertę. 6. Oferty składa się w jednym egzemplarzu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo ofert. 2. Decyzję o zatwierdzeniu zakładu lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art.61 i art.62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dz. U. Nr 171, poz. 1225) oraz w przepisach wykonawczych w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: 1 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3. Do wykazu należy dołączyć: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przy czynnościach wymagających bezpośredniego stykania się z żywnością wydane na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Pozostałe dokumenty: - wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2. Forma dokumentów: Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie dokumentu za zgodność wymaga złożenia czytelnego podpisu. Dopuszcza się złożenie podpisu nieczytelnego, jeżeli tożsamość osoby składającej można ustalić na podstawie umieszczonej obok imiennej pieczątki..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leka-opatowska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akacjowa 4 63- 645 Łęka Opatowska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki

SIWZ (215.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób uczestniczących (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferta wykonawcy (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aniela Lipińska
Data utworzenia:2008-12-29 14:08:26
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-12-29 14:09:20
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-12-29 14:15:27
Ostatnia zmiana:2008-12-29 14:16:08
Ilość wyświetleń:2723
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij