Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowa placu o powierzchni 516 m2 przy Gimnazjum w miejscowości Opatów"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa placu o powierzchni 516 m2 przy Gimnazjum w miejscowości Opatów


Numer ogłoszenia: 221832 - 2008; data zamieszczenia: 17.09.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska , ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax. 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa placu o powierzchni 516 m2 przy Gimnazjum w miejscowości Opatów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego placu o powierzchni 516 m2 przy Gimnazjum w miejscowości Opatów.

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie robót pomiarowych,

2) rozebranie nawierzchni z betonu gr.12 cm o powierzchni 92,0 m2 + zdjęcie warstwy ziemi   

    w ilości 165 m3,

3) wykonanie koryta o głębokości 10 cm oraz podbudowy betonowej o grubości 15 cm na   

    powierzchni 516 m2,

4) wykonanie odwodnienia placu,

5) ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej - 43,0 mb, 6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm - 516 m2.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

      1) spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

      2) udokumentować wykonanie w okresie ubiegłych pięciu lat przynajmniej 2 robót  polegających na wykonaniu z kostki betonowej parkingów, placów lub dróg o powierzchni (każda) minimum 500 m2,

      3) udzielić pisemnej, co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty, stanowiące przedmiot odbioru.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

       1) Wypełniony FORMULARZ OFERTY- stanowiący Załącznik nr 1,

       2) Oświadczenie informujące, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

       3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

       4) Wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ubiegłych pięciu lat przynajmniej 2 robót polegających na wykonaniu z kostki betonowej parkingów, placów lub dróg o powierzchni (każda) minimum 500 m2 - Załącznik nr 3, wykazane roboty muszą być udokumentowane dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2008 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

 

UWAGA!!!

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, projekt umowy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne dostępne są pod adresem: http://gminaleka.nazwa.pl/GMINA/PRZETARGI/plac_gimnazjum

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-09-17 14:35:37
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-09-17 14:34:19
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-09-17 14:38:43
Ostatnia zmiana:2008-09-17 14:38:51
Ilość wyświetleń:1200
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij