Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego przystosowanego

do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich


Numer ogłoszenia: 180089 - 2008; data zamieszczenia: 04.08.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax 0-62 7814521.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 - osobowego przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich z silnikiem - diesel wysokoprężnym, turbodoładowany, min 1,9 ; o mocy minimum 115 KM.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.60.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  okres w dniach: 21.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę spełniać musi poniższe warunki:

      1) spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

      2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na   podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

      3) zapewnić autoryzowany serwis oraz udzielić pisemnej gwarancji na niżej  wymagane minimalne okresy:

          - 2 lata na prawidłowe działanie samochodu, licząc od daty zakupu bez względu na ilość przejechanych w tym okresie kilometrów,

         - 3 lata na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu,

         - 12 lat na perforację nadwozia, licząc od daty zakupu Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

      1) Wypełniony formularz oferty

      2) Oświadczenie informujące, że wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

      3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
      4) świadectwo autoryzacji producenta na
sprzedaż oferowanego samochodu.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa Nr 4, 63-645 Łęka Opatowska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2008 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, 63-645 Łęka Opatowska, pok. nr 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty wykonawcy (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oświadczenia wykonawcy (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-08-04 15:27:44
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-08-04 15:28:21
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2008-08-04 15:35:57
Ilość wyświetleń:793
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij