Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14000 euro na "Przebudowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Raków i Łęka Opatowska o łącznej długości 840 mb"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Przebudowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w miejscowości Raków i Łęka Opatowska o łącznej długości 840 mb

Numer ogłoszenia: 165620 - 2008; data zamieszczenia: 21.07.2008

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Raków i Łęka Opatowska o łącznej długości 840 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy: 1) wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem dla każdej drogi w 2 egz.inwentaryzacji powykonawczej, 2) wykonanie koryta dróg oraz podbudowy z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm i 0/31,5 mm grubości 23 cm (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 8 cm)- 3 736,60 m2 (1012,50 m2,+ 2724,10 m2). 3) skropienie podbudów emulsją asfaltową, 4) wykonanie na każdej drodze warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego st. II ,grubości 4cm o powierzchni 3 334,10 m2 ( 905,00 m2,+ 2429,10 m2). 5) ręczne plantowanie poboczy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) spełniać warunki określone w art 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3) udokumentować wykonanie w okresie ubiegłych pięciu lat przynajmniej 2 robót drogowych, których zakres obejmował między innymi ułożenie 400 mb (każda) dywanika z mieszanki mineralno – bitumicznej

4) udzielić pisemnej co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty – stanowiące przedmiot odbioru. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie informujące, że wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 oraz, że nie  jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) Wykaz potwierdzających wykonanie w okresie ubiegłych pięciu lat przynajmniej dwóch inwestycji drogowych, których zakres obejmował między innymi ułożenie 400 mb (każda) dywanika z mieszanki mineralno - bitumicznej

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, pok. nr 107.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2008 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska, 63-645 Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, pok. nr 102.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU

 

SIWZ

NOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA WYKONAWCY,
  Wyjaśnienie dotyczące Załącznik nr 1 OFERTA WYKONAWCY

Załączniki do oferty

Wzór umowy

Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi w miejscowości Łęka Opatowska

·         Opis techniczny

·         Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

·         Projekt zagospodarowania terenu

·         Przekrój podłużny

·         Przekrój poprzeczny

·         Przedmiary robót

 

Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi w miejscowości Raków

·         Opis techniczny

·         Plan sytuacyjny

·         Przekrój normalny

·         Przekrój podłużny

·         Przekrój poprzeczny

·         Przedmiary robót

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące przebudowy dwóch dróg

·         Wymagania ogólne

·         Roboty przygotowawcze

·         Roboty ziemne

·         Podbudowy

·         Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

·         Nawierzchnie

·         Plantowanie poboczy

·         Oznakowanie pionowe

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-07-21 08:56:09
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-07-21 08:57:06
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-07-21 09:00:14
Ostatnia zmiana:2008-08-05 08:39:47
Ilość wyświetleń:866
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij