Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 14000 euro na "Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych sali sportowej w miejscowości Łęka Opatowska"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych sali sportowej

w miejscowości Łęka Opatowska
Numer ogłoszenia: 160331 - 2008; data zamieszczenia: 15.07.2008

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax 0-62 7814521.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych sali sportowej w miejscowości Łęka Opatowska (z wyłączeniem podłogi sportowej) o powierzchni użytkowej 1246,30 m2. Informujemy, że w marcu 2008 roku zakończono roboty budowlane stanu surowego zamkniętego. Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie robót ogólnobudowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz wykonanie zagospodarowania terenu (chodniki, parkingi, drogi).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: najpóźniej do dnia 12.11.2009 ( dzień komisyjnego odbioru inwestycji) z tym, że roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy zrealizować najpóźniej do dnia

10 września 2009 roku.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15000 PLN.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy :

1)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie całości zamówienia do dnia 12 listopada 2009 roku przy przewidywanych niżej płatnościach:

     a) do dnia 05 grudnia 2008 roku jedna faktura przejściowa (częściowa) w wysokości  30tys.  PLN brutto,

     b) do dnia 15 kwietnia 2009 roku faktura przejściowa (częściowa) w wysokości 450tys. PLN brutto,

    c) pozostała należność dwiema fakturami w równych wysokościach z których pierwsza  zostanie uregulowana do końca lipca 2009 roku natomiast druga (końcowa) po dokonanymkomisyjnym odbiorze inwestycji i otrzymaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie.

 2) Posiadają niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia polegające na:    

      -  udokumentowaniu wykonania w okresie ostatnich pięciu lat w generalnym wykonawstwieprzynajmniej jednej inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej, szpitala, żłobka,przedszkola itp. o wartości nie mniejszej niż wyliczona przez wykonawcę wartośćniniejszego zamówienia,

    lub

       - wykażą wykonanie maksymalnie czterech robót budowlanych dokumentujących posiadanie   doświadczenia zawodowego w wykonawstwie niżej wymienionych branż:

         a) robotach ogólnobudowlanych wykończeniowych,

         b) instalacjach elektrycznych,

         c) instalacjach sanitarnych,

         d) robotach drogowych wykonanych z kostki betonowej.

         Wartość wykazanych robót każdej w/w branży nie może być mniejsza niż wyliczone dla  każdej branży wartości z kosztorysu ofertowego.

3) Wykonawca przedstawi przewidziane kierownictwo robót, które musi posiadać uprawnieniabudowlane o specjalnościach odpowiednich do wykonania wszystkich branż.

4)  Udzielą pisemnej, co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane przez siebie roboty -  stanowiące przedmiot odbioru.

Ocena warunków będzie oparta o zasadę: spełnia (1), bądź nie spełnia (0)

 

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

      Oprócz dokumentów wyszczególnionych w opisie warunków udziału w postępowaniu wykonawca dostarczy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia w wpisie do ewidencjidziałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszeniado ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert,

2) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegopotwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat orazskładek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert

3) Oświadczenie informujące, że wykonawca spełnia warunki zawarte w art. 22 ust.1 oraz, że nie  jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, 63-645 Łęka Opatowska, pok. nr 107.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2008 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa nr 4, 63-645 Łęka Opatowska, pok. nr 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU

 

Zdjęcia wykonanych robót budowlanych "stanu surowego zamkniętego"

·         Foto1

·         Foto2

·         Foto3

Zakres robót do wykonania

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wzór umowy

Przedmiary robót

Projekt robót ogólno-budowlanych

·         Część opisowa

·         Część rysunkowa (pdf)

·         Część rysunkowa (dwg)
 

Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Zamienny projekt budowlany instalacji sanitarnych

Projekt budowlany instalacji elektrycznej

Projekt budowlany zagospodarowania terenu

·          Opis techniczny + projekt wykonawczy

·         Kanalizacja deszczowa

·         Instalacja elektryczna

Specyfikacje techniczne

Uszczegółowienie sposobu obliczania ceny oferty

Uszczegółowienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówieniaMetadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-07-15 12:10:41
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-07-15 12:09:18
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-07-15 12:13:48
Ostatnia zmiana:2008-08-01 10:05:00
Ilość wyświetleń:1173
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij