Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na: sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar całej Gminy Łęka Opatowska


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 28777-2008

 


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax 0-62 7814521.

     Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar całej Gminy Łęka Opatowska

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar całej Gminy Łęka Opatowska - 7 744 ha

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczyć będzie opracowanego w 1999 roku studium zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/85/99 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 30 grudnia 1999 roku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  74251000 – 3 (usługi planowania przestrzennego)

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31 marca 2009 rokuSEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania     

      tych warunków:

A)   posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają   

       obowiązek posiadania takich uprawnień,

B)  posiadać niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i   

      osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:

       udokumentować należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej jednego uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar całej Gminy lub co najmniej dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o wartości każdy, co najmniej 45 000 zł, które zostały opublikowane w dziennikach urzędowych,

       dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika zespołu autorskiego  (głównego projektanta)  podczas realizacji niniejszego zamówienia, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów, oraz która posiada doświadczenie zawodowe w realizacji usług planowania przestrzennego poprzez udział w wykonaniu uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w wykonaniu co najmniej dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opublikowanych w dziennikach urzędowych,

C)  znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia   

      do dnia 31 marca 2009 roku przy przewidywanym poniżej sposobie finansowania:

a) jedna faktura przejściowa (częściowa) do wysokości 50% ceny ofertowej brutto po    

    uchwaleniu przez Radę Gminy Łęka Opatowska zmiany studium uwarunkowań i 

    kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) pozostała należność po dokonaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego pozytywnej  

    oceny zgodności przeprowadzonych prac planistycznych z obowiązującym prawem.

D)  nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.     

 

      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu    

      potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

B)    Oświadczenie w trybie Art. 22, ust.1 i art.24 ust.1i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na Załączniku nr 2,

C)    na Załączniku Nr 3 wykazać należycie wykonane w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej jedno uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszar całej Gminy lub co najmniej dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o wartości każdy, co najmniej 45 000 zł, które zostały opublikowane w dziennikach urzędowych

             W wykazie wykonanych opracowań planistycznych należy podać ich wartość 

     wynikającą z umowy, przedmiot, terminy wykonania oraz nazwę i adres Zamawiającego.

     Do wykazanych  opracowań należy załączyć dokumenty potwierdzających należyte  

     Wykonanie (referencje),

D)    Wykaz przewidywanego składu zespołu autorskiego studium na Załączniku Nr 4, w tym wyszczególnienie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika zespołu autorskiego  (głównego projektanta)  podczas realizacji niniejszego zamówienia, wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów, oraz która posiada doświadczenie zawodowe w realizacji usług planowania przestrzennego poprzez udział w wykonaniu uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w wykonaniu co najmniej dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opublikowanych w dziennikach urzędowych.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska 63-645 Łęka Opatowska ul. Akacjowa nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25 luty 2008 roku  godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska - pok. nr 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-02-12 12:27:46
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-02-12 12:27:58
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-02-12 12:34:37
Ostatnia zmiana:2008-03-13 12:25:22
Ilość wyświetleń:985
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij