Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Obsługe bankową w okresie od 01 marca 2008 do 28 lutego 2011r. budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi jednostkami budżetowymi"


Ogłoszenie o zamówieniu na: "Obsługe bankową w okresie od 01 marca 2008 do 28 lutego 2011r. budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi jednostkami budżetowymi"

Numer ogłoszenia: 22148 - 2008; data zamieszczenia: 01.02.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Łęka Opatowska,
ul. Akacjowa 4,
63-645 Łęka Opatowska,
woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax 0-62 7814521.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa w okresie 01 marca 2008 do 28 lutego 2011r. budżetu Gminy Łęka Opatowska wraz z wszystkimi jednostkami budżetowymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Miesięczna obsługa bankowa Gminy Łęka Opatowska oraz jednostek budżetowych gminy, polegającą na:
1.1. Otwarciu, prowadzeniu i ewentualnej likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych
1.2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz obcych ( obejmuje wpłaty podatków i innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej)
1.3. Dokonywanie wypłat gotówkowych
1.4. Realizacja poleceń przelewu wewnętrznych i zewnętrznych.
1.5. Sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych Zamawiającemu i pozostałym jednostkom
1.6. Wydawaniu czeków
2. Lokaty terminowe 1,2 tygodniowych,oraz 1,2 i 3 miesięcznych do wysokości wskazanej przez posiadacza rachunku
3. Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.02.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (działalność w oparciu o ustawę prawo bankowe);
  2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. Niepodlegający wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  5. Warunki dodatkowe określone w SIWZ
  6. Ocena warunków zamówienia dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów wg formuły - spełnia - nie spełnia

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( wpis do Krajowego rejestru Sądowego oraz decyzję w sprawie utworzenia banku ),
  b) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
  c) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej zamówieniem - zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisje Nadzoru Bankowego,
  d) aktualna informacja z Krajowego rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  e) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  f) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. wysokość oprocentowania środków na rach. bankowym - 20
  • 3. wysokość oprocentowania lokat - 5
  • 4. wysokośc oprocentowania kredytu w rach. bieżącym - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4
64 - 645 Łęka Opatowska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
pokój nr 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2008-02-01 10:33:37
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-02-01 10:33:39
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-02-01 10:36:41
Ostatnia zmiana:2008-03-10 11:12:21
Ilość wyświetleń:898
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij