Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wytwarzanie i dostawę osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wytwarzanie i dostawę osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Urząd Gminy Łęka Opatowska

ul. Akacjowa 4

Łęka Opatowska 63-645   wielkopolskie

Telefon: Fax:       

0-62 7814520, 7814536   0-62 7814521

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.leka-opatowska.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wytwarzanie i dostawę osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Dostawy

               

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie osobom uprawnionym jednodaniowego posiłku szkolnego w 4 szkołach na terenie Gminy Łęka Opatowska. przez posiłek, o którym mowa w punkcie 3.2.1. rozumie się : a) porcję zupy +bułka mała (3 razy w tygodniu) spełniające następujące minimalne warunki : -Pojemność - 450 ml, - Kaloryczność - ok. 380 kcal - Temperatura - w granicach 50-75 stopni Celsjusza - Bułka - 120 kcal łączna wartość energetyczna posiłku nie może być niższa niż 500 kcal. b) drugie danie 2 razy w tygodniu spełniające następujące minimalne warunki: - Kaloryczność - ok 700 kcal, - Temperatura - w granicach 50 -75 stopni Celsjusza, łączna wartość energetyczna posiłku nie może być niższa niż 700kcal. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U Nr 171, poz. 1225) oraz w przepisach wykonawczych

 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot              55.32.20.00-3

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 Tak

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia 15/09/2008

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

brak

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie i niniejszej specyfikacji na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przepisami ( w przypadku reprezentacji łącznej konieczne są podpisy wszystkich osób ). 4 Składany podpis musi być czytelny. Dopuszcza się złożenie podpisu nieczytelnego, jeżeli tożsamość osoby składającej podpis można ustalić na podstawie umieszczonej obok imiennej pieczątki. 5 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę ( osoby) podpisującą(e) ofertę. 6 Oferty składa się w jednym egzemplarzu

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy należy złożyć następujące dokumenty : 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo ofert ; 2 decyzję o zatwierdzeniu zakładu lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art.61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz. 1225) oraz w przepisach wykonawczych W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty : 1 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3. Do wykazu należy dołączyć : Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przy czynnościach wymagających bezpośredniego stykania się z żywnością wydane na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach.Pozostałe dokumenty: -Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2, Forma dokumentów: Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie dokumentu za zgodność wymaga złożenia czytelnego podpisu. Dopuszcza się złożenie podpisu nieczytelnego, jeżeli tożsamość osoby składającej można ustalić na podstawie umieszczonej obok imiennej pieczątki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

 Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?a=1361

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Akacjowa 4 63 -645 Łęka Opatowska

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 10/09/2008   Godzina: 10:00

Miejsce:

Gminny Ośrodek pomocy społecznej ul. Akacjowa 4 63 -645 Łęka Opatowska

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

nie dotyczy

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Umowy (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aniela Lipińska
Data utworzenia:2008-08-22 14:04:09
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2008-01-14 13:58:32
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2008-01-14 14:12:49
Ostatnia zmiana:2008-09-04 11:01:53
Ilość wyświetleń:1094

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij