Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 300 mb w miejscowości Lipie.Numer ogłoszenia: 188463 - 2007; data zamieszczenia: 09.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax 0-62 7814521.

     Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 300 mb w miejscowości Lipie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipie. Zamówienie obejmuje:

1) Wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem w 2 egz. geodezyjnej inwentaryzacji    

     powykonawczej.

2) Wykonanie koryta drogi oraz podbudowy z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym

     0-63 mm i 0-31,5 mm grubości 23 cm (warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 8 cm)-1 350      

     m2.

3) skropienie podbudowy emulsją asfaltową.

4) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego st. II, grubości 4 cm o powierzchni 1   

    200 m2.

5) ręczne plantowanie poboczy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

      1) Spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

      2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na     

          podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

      3) Udokumentować wykonanie w okresie ubiegłych 5 lat przynajmniej 2 robót drogowych,   

          których zakres obejmował między innymi ułożenie 300 mb (każda) dywanika z mieszanki   

          mineralno - bitumicznej.

      4) Udzielić pisemnej, co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane przez siebie    

          roboty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg.   

          formuły spełnia - nie spełnia

 

      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu    

      potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

      Zgodnie z ROZDZIAŁEM II, pkt III specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska 63-645 Łęka Opatowska ul. Akacjowa nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2007 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Łęka Opatowska - pok. nr 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 1 do SIWZ (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 2 do SIWZ (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 3 do SIWZ (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzor umowy (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacje (160.6kB) Zapisz dokument  
Przedmiar robot (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2007-10-10 09:46:29
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-10-10 09:41:17
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-10-10 09:50:57
Ostatnia zmiana:2007-10-10 09:45:46
Ilość wyświetleń:912
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij