Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o długości 296 mb w miejscowości Siemianice


Łęka Opatowska: Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o długości 296 mb w miejscowości Siemianice


Numer ogłoszenia: 173807 - 2007;  data zamieszczenia: 21.09.2007


                             
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7814520, 7814536, fax 0-62 7814521.

·                                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.leka-opatowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o długości 296 mb w miejscowości Siemianice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o długości 296 mb w miejscowości Siemianice.

 Zamówienie obejmuje:

 1) wykonanie robót pomiarowych wraz z wykonaniem w 2 egz. geodezyjnej inwentaryzacji

     powykonawczej,

 2) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 23   

     cm (po zagęszczeniu) i szerokości 4,30 mb - 1292,80 m2,

3) skropienie podbudowy emulsją asfaltową, 4) ręczne plantowanie poboczy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 data zakończenia: 30.11.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

      1) spełniać warunki określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      2) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na    

          podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

       3) udzielić pisemnej, co najmniej 3 letniej gwarancji jakości na wykonane przez    

           siebie roboty,

       4) udokumentować wykonanie w okresie ubiegłych 5 lat przynajmniej 2 robót     

           drogowych, których zakres obejmował między innymi ułożenie 300 mb (każda)    

            dywanika z mieszanki mineralno- bitumicznej Ocena spełnienia warunków    

            wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

·                                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zgodnie z Rozdziałem II specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leka-opatowska.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łęka Opatowska 63-645 Łęka Opatowska ul. Akacjowa nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2007 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Łęka Opatowska, pok. nr 102 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do SIWZ (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (43.6kB) Zapisz dokument  
Opis techniczny (30.1kB) Zapisz dokument  
Specyfikacje (160.6kB) Zapisz dokument  
Mapy (1.3MB) Zapisz dokument  
Projekt umowy (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Witold Jankowski
Data utworzenia:2007-09-21 10:43:53
Wprowadził do systemu:Artur Sołyga
Data wprowadzenia:2007-09-24 10:38:29
Opublikował:Artur Sołyga
Data publikacji:2007-09-24 10:54:32
Ostatnia zmiana:2007-10-02 12:02:18
Ilość wyświetleń:933
Urząd Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij